Luận văn Một số biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2006-2010

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm ngân sách, chức năng, vai trò của ngân sách

1.1. Khái niệm NSNN và phân loại thu NSNN

1.2. Chức năng của thu ngân sách nhà nước

1.2.1 Chức năng phân bổ nguồn lực

1.2.2 Chức năng phân phối lại thu nhập

1.3 Vai trò của NSNN

2. Các nhân tố tác động đến Thu ngân sách

2.1. Thực trạng của nền kinh tế

2.2. Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thu NSNN

2.3. Tổ chức, quản lý thực hiện thu ngân sách

II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Khái quát quá trình xây dựng Luật ngân sách

2. Các quy định hiện hành trong lĩnh vực thu ngân sách

2.1 Luật ngân sách 2002

2.1.1 Quy định về các khoản thu ngân sách địa phương

2.1.2 Phân cấp quản lý thu ngân sách

2.2 Tổ chức bộ máy thu và phân cấp quản lý thu ngân sách của thành phố Hà Nội

2.3 Một số Luật Thuế hiện hành

2.3.1 Luật thuế GTGT

2.3.2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

2.3.3 Thuế xuất nhập khẩu

2.3.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.3.5 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

2.4. Phí và lệ phí

Chương II: THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2001-2005 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2005

1. Kinh tế Thủ đô chia theo ngành kinh tế

2. Kinh tế Thủ đô chia theo thành phần kinh tế

II. THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2005

1. Đánh giá tổng quát kết quả thu ngân sách 2001-2005

2. Kết quả thu NSNN trên địa bàn thành phố Hà Nội theo từng khoản mục

3. Kết quả thu NSNN trên địa bàn thành phố Hà Nội chia theo sắc thuế

4. Kết quả phân cấp thu ngân sách thành phố giai đoạn qua

5. Đánh giá chung lại tình hình thu NS giai đoạn qua, tổng hợp tồn tại và nguyên nhân chính

III. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG CƯỜNG NGUỒN THU CỦA HÀ NỘI

1. Nhân tố tăng trưởng kinh tế

2. Nhân tố cơ chế, chính sách

3. Nhân tố tổ chức thực hiện thu

Chương III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006-2010

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦ ĐÔ, NHỮNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2006-2010

1. Dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến sự phát triển của Hà Nội

2. Kế hoạch phát triển kinh tế Thủ đô và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

II. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NGÂN SÁCH Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006-2010

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH

1. Nuôi dưỡng nguồn thu

2. Kiện toàn hệ thống cơ chế, chính sách thu ngân sách

3. Các biện pháp hành thu nhằm xây dựng hệ thống quản lý thu thuế hiệu quả, trong sạch

3.1 Xây dựng bộ máy hành thu tinh giản, hiệu quả

3.2 Đẩy mạnh cải cách hành chính - hiện đại hóa công tác thu

3.3 Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

3.4 Tăng cường biện pháp quản lý đối tượng chịu thuế

3.5 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thuế

3.6 Các biện pháp quản lý con người, phòng chống tiêu cực trong công tác hành thu NSNN trên địa bàn

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY