Luận văn Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì (PACKEXPORT)

MỤC LỤCLời cảm ơn. Lời cam đoan.Lời nói đầu. chương 1: những lý luận cơ bản về xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.I. Một số vấn đê chung về xuất khẩu. 01 1.Khái niệm và đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. . 01 1.1 Khái niệm . 01 1.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. . 012. Các hình thức xuất khẩu. . . 03 2.1 Xuất khẩu trực tiếp. . . . 03 2.2 Xuất khẩu gián tiếp. . . 03 2.3 Xuất khẩu uỷ thác. . 04 2.4 Buôn bán đối lưu. . . 05 2.5 Xuất khẩu theo nghị định thư. . . 05 2.6 Gia công xuất khẩu. . . 06 2.7 Xuất khẩu tại chỗ. . . 06 3. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất khẩu. 07 3.1 Nghiên cứu thị trường. . 07 3.2 Lập kế hoạch xuất khẩu. . . 13 3.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng. . . 15 3.4 Tổ chức thực hiện hợp đồng. . . 17II. Một số vấn đề chung về thúc đẩy xuất khẩu. .22 1. Thế nào là thúc đẩy xuất khẩu. . 22 2. Nội dung của thúc đẩy xuất khẩu trong doanh nghiệp. . 22 3. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá việc thúc đẩy xuất khẩu. . 24 3.1 Doanh nghiệp theo đuổimục tiêu mở rộng thị trường cho những hàng hoá nhất định và đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu. . . 253.2 Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tăng thị phần tại một thị trường nhất định và làm tăng tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu. . 25 III. Một số nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu. . . 251. Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. . . . 262. Những nhân tố thuộc môi trường vi mô. . . . 28IV. Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản. . . 291. Thúc đẩy xuất khẩu là điều kiện để mở rộng quy mô xuất khẩu, từng bước tăng trưởng và phát triển. . . . . 302. Toàn cầu hoá và hội nhập đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường xuất khẩu ra thị trường quốc tế. . . . 303. Việt Nam có nhiều tiềm năng trong sản xuất và xuất khẩu nông sản. 314. Nhu cầu về hàng nông sản trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng. 31Kết luận chương I. . . . . . . 32chương 2: thực trạng Thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì (Packexport).I. Khái quát chung về Công ty PACKEXPORT. . . . 33 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty PACKEXPORT. 33 1.1 Lịch sử hình thành của Công ty PACKEXPORT. . 33 1.2 Quá trình phát triển của Công ty PACKEXPORT. . 33 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty PACKEXPORT. .36 2.1 Chức năng của Công ty PACKEXPORT. . . .36 2.2 Nhiệm vụ của Công ty PACKEXPORT. . . . 36 2.3 Quyền hạn của Công ty PACKEXPORT. . . .37 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty PACKEXPORT. .38 3.1 Ban giám đốc. . . . . . . 38 3.2 Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp. . . . . 38 3.3 Phòng Tổ Chức Hành Chính. . . . 38 3.4 Phòng Kế Toán Tài Vụ. . . . . . 40 3.5 Các phòng XNK 1, XNK 2, XNK 3. . . 40 3.6 Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ. . . . 40 3.7 Tổng Kho Cổ Loa. . . . 40 4. Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty PACKEXPORT. 40 5. Những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. . . . 45 5.1 Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty PACKEXPORT. .45 5.2 Đặc điểm về tài chính của Công ty PACKEXPORT. . .46 5.3. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty. . . . 48 5.5. Đặc điểm về phương thức kinh doanh. . . 49 5.5 Đặc điểm thị trường nông sản thế giới. . . 49II. Thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại Công ty PACKEXPORT. . . . 51 1. Tình hình xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. . 51 1.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Công ty PACKEXPORT. . 51 1.2 Cơ cấu mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. 53 1.3 Thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. 55 1.4 Cơ cấu thị trường theo mặt hàng của Công ty PACKEXPORT. . 57 2. Các chỉ tiêu thúc đẩy xuất khẩu của công ty PACKEXPORT. . 60 2.1 Chỉ tiêu số lượng thị trường mới . . 60 2.2 Tốc độ tăng trưởng của KNXK . . . 613. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT 61 3.1 Thu thập thông tin và xử lý thông tin. . . 62 3.2 Thu mua tại nguồn hàng ổn định. . . .62 3.3 Nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường nước ngoài. .664. Đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. 674.1 Những ưu điểm trong thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT 67 4.2 Những tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. 68 4.3 Nguyên nhân của những tồn tại. . . 69 Kết luận chương II. . . . 73Chương 3: một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty Packexport. I. Những thời cơ và thách thức đối với việc thúc đẩy xuất khẩuhàng nông sản của Công ty PACKEXPORT. . .75 1. Những thời cơ đối với Công ty PACKEXPORT. .75 2. Những thách thức đối với Công ty PACKEXPORT. 76II. Một số giải pháp kiến nghị để thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Công ty PACKEXPORT. 781. Đối với công ty. . .79 1.1 Tổ chức tốt công tác thu thập, xử lý thông tin và xúc tiến thương mại. 79 1.2 Đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng thị trường. 81 1.3 Tăng cường huy động các nguồn vốn. . 83 1.4 Thực hiện tốt hơn công tác thu mua hàng nông sản xuất khẩu. 84 1.5 Nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV. .861.6 Hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh. . 88 2. Một số kiến nghị với Nhà nước. . 88 2.1 Đổi mới và hoàn thiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu nông sản. . 89 2.2 Tăng cường hỗ trợ các hoạt động sản xuất và chế biến nông sản. 94Kết luận chương III. .96Kết luận. Tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.

Lời cam đoan.

Lời nói đầu.

chương 1: những lý luận cơ bản về xuất khẩu và

thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp.

I. Một số vấn đê chung về xuất khẩu. 01

1.Khái niệm và đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. . 01

1.1 Khái niệm . 01

1.2 Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu. . 01

2. Các hình thức xuất khẩu. . . 03

2.1 Xuất khẩu trực tiếp. . . . 03

2.2 Xuất khẩu gián tiếp. . . 03

2.3 Xuất khẩu uỷ thác. . 04

2.4 Buôn bán đối lưu. . . 05

2.5 Xuất khẩu theo nghị định thư. . . 05

2.6 Gia công xuất khẩu. . . 06

2.7 Xuất khẩu tại chỗ. . . 06

3. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất khẩu. 07

3.1 Nghiên cứu thị trường. . 07

3.2 Lập kế hoạch xuất khẩu. . . 13

3.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng. . . 15

3.4 Tổ chức thực hiện hợp đồng. . . 17

II. Một số vấn đề chung về thúc đẩy xuất khẩu. .22

1. Thế nào là thúc đẩy xuất khẩu. . 22

2. Nội dung của thúc đẩy xuất khẩu trong doanh nghiệp. . 22

3. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá việc thúc đẩy xuất khẩu. . 24

3.1 Doanh nghiệp theo đuổimục tiêu mở rộng thị trường cho những

hàng hoá nhất định và đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu. . . 25

3.2 Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tăng thị phần tại một thị trường

nhất định và làm tăng tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu. . 25

III. Một số nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu. . . 25

1. Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. . . . 26

2. Những nhân tố thuộc môi trường vi mô. . . . 28

IV. Sự cần thiết phải thúc đẩy xuất khẩu nông sản. . . 29

1. Thúc đẩy xuất khẩu là điều kiện để mở rộng quy mô xuất khẩu,

từng bước tăng trưởng và phát triển. . . . . 30

2. Toàn cầu hoá và hội nhập đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường

xuất khẩu ra thị trường quốc tế. . . . 30

3. Việt Nam có nhiều tiềm năng trong sản xuất và xuất khẩu nông sản. 31

4. Nhu cầu về hàng nông sản trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng. 31

Kết luận chương I. . . . . . . 32

chương 2: thực trạng Thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại

công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì (Packexport).

I. Khái quát chung về Công ty PACKEXPORT. . . . 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty PACKEXPORT. 33

1.1 Lịch sử hình thành của Công ty PACKEXPORT. . 33

1.2 Quá trình phát triển của Công ty PACKEXPORT. . 33

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty PACKEXPORT. .36

2.1 Chức năng của Công ty PACKEXPORT. . . .36

2.2 Nhiệm vụ của Công ty PACKEXPORT. . . . 36

2.3 Quyền hạn của Công ty PACKEXPORT. . . .37

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty PACKEXPORT. .38

3.1 Ban giám đốc. . . . . . . 38

3.2 Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp. . . . . 38

3.3 Phòng Tổ Chức Hành Chính. . . . 38

3.4 Phòng Kế Toán Tài Vụ. . . . . . 40

3.5 Các phòng XNK 1, XNK 2, XNK 3. . . 40

3.6 Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ. . . . 40

3.7 Tổng Kho Cổ Loa. . . . 40

4. Kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty PACKEXPORT. 40

5. Những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. . . . 45

5.1 Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty PACKEXPORT. .45

5.2 Đặc điểm về tài chính của Công ty PACKEXPORT. . .46

5.3. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty. . . . 48

5.5. Đặc điểm về phương thức kinh doanh. . . 49

5.5 Đặc điểm thị trường nông sản thế giới. . . 49

II. Thực trạng xuất khẩu và thúc đẩy xuất khẩu nông sản

tại Công ty PACKEXPORT. . . . 51

1. Tình hình xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. . 51

1.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Công ty PACKEXPORT. . 51

1.2 Cơ cấu mặt hàng nông sản xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. 53

1.3 Thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. 55

1.4 Cơ cấu thị trường theo mặt hàng của Công ty PACKEXPORT. . 57

2. Các chỉ tiêu thúc đẩy xuất khẩu của công ty PACKEXPORT. . 60

2.1 Chỉ tiêu số lượng thị trường mới . . 60

2.2 Tốc độ tăng trưởng của KNXK . . . 61

3. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT 61

3.1 Thu thập thông tin và xử lý thông tin. . . 62

3.2 Thu mua tại nguồn hàng ổn định. . . .62

3.3 Nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường nước ngoài. .66

4. Đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Công ty PACKEXPORT. 67

4.1 Những ưu điểm trong thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT 67

4.2 Những tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu của Công ty PACKEXPORT. 68

4.3 Nguyên nhân của những tồn tại. . . 69

Kết luận chương II. . . . 73

Chương 3: một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty Packexport.

I. Những thời cơ và thách thức đối với việc thúc đẩy xuất khẩu

hàng nông sản của Công ty PACKEXPORT. . .75

1. Những thời cơ đối với Công ty PACKEXPORT. .75

2. Những thách thức đối với Công ty PACKEXPORT. 76

II. Một số giải pháp kiến nghị để thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản

của Công ty PACKEXPORT. 78

1. Đối với công ty. . .79

1.1 Tổ chức tốt công tác thu thập, xử lý thông tin và xúc tiến thương mại. 79

1.2 Đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng thị trường. 81

1.3 Tăng cường huy động các nguồn vốn. . 83

1.4 Thực hiện tốt hơn công tác thu mua hàng nông sản xuất khẩu. 84

1.5 Nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV. .86

1.6 Hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động kinh doanh. . 88

2. Một số kiến nghị với Nhà nước. . 88

2.1 Đổi mới và hoàn thiện chính sách hỗ trợ xuất khẩu nông sản. . 89

2.2 Tăng cường hỗ trợ các hoạt động sản xuất và chế biến nông sản. 94

Kết luận chương III. .96

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY