Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hải Phòng

MỤC LỤCLời mở đầu . 1PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LưU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬDỤNG VỐN LưU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 21.1Khái niệm và phân loại vốn lưu động . 21.1.1. Khái niệm . 21.1.2. Phân loại vốn lưu động . 31.1.2.1. Căn cứ vào vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 31.1.2.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện . 51.1.2.3. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lưu động . 61.1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động . 71.1.4. Các nguồn tài trợ ngắn hạn vốn lưu động trong doanh nghiệp . 81.1.4.1. Tín dụng thương mại . 81.1.4.2. Tín dụng ngân hàng . 91.1.4.3. Các nguồn khác . 101.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 101.2.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động . 111.2.2. Mức độ tiết kiệm vốn lưu động . 111.2.3. Hàm lượng vốn lưu động(mức đảm nhiệm vốn lưu động) . 121.2.4. Sức sinh lợi của vốn lưu động . 121.2.5. Các chỉ tiêu hoạt động . 131.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán . 13 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 141.3.1. Môi trường vĩ mô . 141.3.2. Môi trường tác nghiệp . 16 1.3.3. Môi trường bên trong . 171.4.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 171.4.1. Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh . 171.4.2. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động ở mọi khâu . 191.4.3. Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động . 20PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN LưU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 212.1. Giới thiệu về công ty . 212.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 212.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 222.1.3. Cơ cấu tổ chức . 232.1.4. Sản phẩm của công ty . 262.1.5. Đặc điểm lao động trong công ty . 282.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 292.1.6.1. Thuận lợi . 292.1.6.2. Khó khăn . 302.1.7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 312.1.8. Phân tích khái quát tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty . 332.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động . 342.2.1. Kết cấu vốn lưu động . 342.2.2. Kết cấu nguồn vốn lưu động . 382.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 402.2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động . 45 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LưU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 473.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển trong những năm tới . 473.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty . 483.2.1.Biện pháp 1:Kiểm soát các khoản phải thu và có biện pháp nhanh chóng thu hồi công nợ . 483.2.1.1.Cơ sở của biện pháp . 483.2.1.2.Nội dung thực hiện. 483.2.1.3.Dự tính kết quả đạt được . 503.2.2.Biện pháp 2:Tăng doanh thu . 513.2.1.1.Cơ sở của biện pháp . 513.2.1.2.Nội dung thực hiện. 513.2.1.3.Dự tính kết quả đạt được . 53Kết luận . 54Danh mục tài liệu tham khảo . 55Danh mục bảng biểu . 56 Phụ lục . 57

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LưU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG VỐN LưU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 2

1.1Khái niệm và phân loại vốn lưu động . 2

1.1.1. Khái niệm . 2

1.1.2. Phân loại vốn lưu động . 3

1.1.2.1. Căn cứ vào vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 3

1.1.2.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện . 5

1.1.2.3. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn lưu động . 6

1.1.3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động . 7

1.1.4. Các nguồn tài trợ ngắn hạn vốn lưu động trong doanh nghiệp . 8

1.1.4.1. Tín dụng thương mại . 8

1.1.4.2. Tín dụng ngân hàng . 9

1.1.4.3. Các nguồn khác . 10

1.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 10

1.2.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động . 11

1.2.2. Mức độ tiết kiệm vốn lưu động . 11

1.2.3. Hàm lượng vốn lưu động(mức đảm nhiệm vốn lưu động) . 12

1.2.4. Sức sinh lợi của vốn lưu động . 12

1.2.5. Các chỉ tiêu hoạt động . 13

1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán . 13

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 14

1.3.1. Môi trường vĩ mô . 14

1.3.2. Môi trường tác nghiệp . 16

1.3.3. Môi trường bên trong . 17

1.4.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 17

1.4.1. Xác định đúng đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho

hoạt động sản xuất kinh doanh . 17

1.4.2. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động ở mọi khâu . 19

1.4.3. Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động . 20

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN LưU

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU

Tư HẢI PHÒNG . 21

2.1. Giới thiệu về công ty . 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 21

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ . 22

2.1.3. Cơ cấu tổ chức . 23

2.1.4. Sản phẩm của công ty . 26

2.1.5. Đặc điểm lao động trong công ty . 28

2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 29

2.1.6.1. Thuận lợi . 29

2.1.6.2. Khó khăn . 30

2.1.7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 31

2.1.8. Phân tích khái quát tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty . 33

2.2. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động . 34

2.2.1. Kết cấu vốn lưu động . 34

2.2.2. Kết cấu nguồn vốn lưu động . 38

2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 40

2.2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động . 45

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

LưU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

ĐẦU Tư HẢI PHÒNG . 47

3.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển trong những năm tới . 47

3.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty . 48

3.2.1.Biện pháp 1:Kiểm soát các khoản phải thu và có biện pháp nhanh chóng thu hồi công nợ . 48

3.2.1.1.Cơ sở của biện pháp . 48

3.2.1.2.Nội dung thực hiện. 48

3.2.1.3.Dự tính kết quả đạt được . 50

3.2.2.Biện pháp 2:Tăng doanh thu . 51

3.2.1.1.Cơ sở của biện pháp . 51

3.2.1.2.Nội dung thực hiện. 51

3.2.1.3.Dự tính kết quả đạt được . 53

Kết luận . 54

Danh mục tài liệu tham khảo . 55

Danh mục bảng biểu . 56

Phụ lục . 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY