Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp Số 7

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 2

I . KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 2

1. Giới thiệu chung 2

2. LỊch sỬ hình thành và quá trình phát triỂn cỦa Công ty. 2

3. Các mỤc tiêu chỦ yẾu cỦa Công ty: 3

II . CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY . 3

1. Sơ đồ cơ cẤu tỔ chỨc Công ty. 3

2. Chức năng của từng bộ phận . 4

III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY. 5

1.Vốn. 5

2. Lao động. 6

IV. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM ( 2005 _ 2007) 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 11

I . THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY 11

1 . Phân tích hệ thống tổ chức quản lý máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 12

2. Tình hình sỬ dỤng máy móc thiẾt bỊ cỦa Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 vỀ sỐ lượng . 13

3. Tình hình sử dụng máy móc thiết bị của Công ty về mặt thời gian. 14

4. Tình hình sử dụng công suất máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 . 16

5. Tình hình và trích khấu hao của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 17

II . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MAY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY . 19

1 . Chỉ tiêu về sức sản xuất của MMTB . 19

2 . Chỉ tiêu khả năng sinh lời của máy móc thiết bị . 20

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP SỐ 7. 22

1 . Những thành tựu đã đạt được . 22

2. Những tồn tại chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sử dụng máy móc thiết của Công ty . 22

3 . Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả của việc sử dụng MMTB . 24

3.1. Nguyên nhân khách quan . 24

3.2. Nguyên nhân chỦ quan 24

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7 26

1. Giải pháp thứ nhất : Bố trí sử dụng một cách hợp lý các máy móc thiết bị , phục vụ cho công tác sản xuất . 26

2. Biện pháp thứ hai : Nâng cao thời gian làm việc thực tế của máy móc thiết bị . 27

3. Biện pháp thứ ba : Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị . 28

4. Biện pháp thứ tư : Đầu tư cải tiến nâng cao năng lực của máy móc thiết bị 30

5. Biện pháp thứ năm : Tăng cường đào tẠo, nâng cao trình độ cán bỘ quẢn lý và công nhân vẬn hành máy. 31

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY