Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty vận tải Quốc tế Nhật - Việt VIJACO

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 31.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH . . 31.1.1. Khái niệm . 31.1.2. Bản chất . 61.1.3. Vai trò . 71.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 91.2.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát . 91.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ). 101.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ) . 111.2.4. Hiệu quả sử dụng chi phí . 121.2.5. Hiệu quả sử dụng lao động . 121.2.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) . 131.2.7. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh . 131.2.8. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp . 141.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH . 161.3.1. Đối với bản thân doanh nghiệp . . . 161.3.2. Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân . 171.3.3. Đối với người lao động . 171.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH . 181.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 181.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp . 211.5. PHưƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH . 221.5.1. Phương pháp so sánh . 231.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần) . 241.5.3. Phương pháp liên hệ . 24 1.5.4. Phương pháp chi tiết . 241.5.5. Phương pháp cân đối . 24CHưƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY VIJACO . 262.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY . . . . 262.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 262.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 272.1.3. Sơ đồ tổ chức của Công ty . 282.1.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Công ty . 352.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty . 372.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIJACO 422.2.1. Phân tích khái quát kết quả kinh doanh . 422.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 482.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ . 482.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 492.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 512.2.4. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 542.2.5. Đánh giá khả năng hoạt động . 552.2.6. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời . 562.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 572.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG . 66CHưƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUÂT KINH DONAH CỦA CÔNG TY VIJACO . 623.1. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ CHO C NV . . 623.2. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN . . 653.3. NHẬN ỦY THÁC VÀ Tư VẤN VỀ XNK CHO CÁC CÔNG TY . 67KẾT LUẬN . 71DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 3

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH . . 3

1.1.1. Khái niệm . 3

1.1.2. Bản chất . 6

1.1.3. Vai trò . 7

1.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH . 9

1.2.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát . 9

1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ). 10

1.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định (VCĐ) . 11

1.2.4. Hiệu quả sử dụng chi phí . 12

1.2.5. Hiệu quả sử dụng lao động . 12

1.2.6. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH) . 13

1.2.7. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh . 13

1.2.8. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp . 14

1.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH . 16

1.3.1. Đối với bản thân doanh nghiệp . . . 16

1.3.2. Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân . 17

1.3.3. Đối với người lao động . 17

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH . 18

1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 18

1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp . 21

1.5. PHưƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH . 22

1.5.1. Phương pháp so sánh . 23

1.5.2. Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần) . 24

1.5.3. Phương pháp liên hệ . 24

1.5.4. Phương pháp chi tiết . 24

1.5.5. Phương pháp cân đối . 24

CHưƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG

TY VIJACO . 26

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY . . . . 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 26

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . 27

2.1.3. Sơ đồ tổ chức của Công ty . 28

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Công ty . 35

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty . 37

2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÔNG TY VIJACO 42

2.2.1. Phân tích khái quát kết quả kinh doanh . 42

2.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 48

2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ . 48

2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 49

2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 51

2.2.4. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 54

2.2.5. Đánh giá khả năng hoạt động . 55

2.2.6. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời . 56

2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động . 57

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG . 66

CHưƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN

XUÂT KINH DONAH CỦA CÔNG TY VIJACO . 62

3.1. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ CHO C NV . . 62

3.2. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NHÂN VIÊN . . 65

3.3. NHẬN ỦY THÁC VÀ Tư VẤN VỀ XNK CHO CÁC CÔNG TY . 67

KẾT LUẬN . 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY