Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng Long

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1Phần I: Những lí luận cơ bản về chất lượng - quản lý chất lượng 3I/1. Thực chất và vai trò của chất lượng sản phẩm. 3I/1.1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 3I/1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm. 5I/1.3. Những đặc trưng cơ bản của chất lượng sản phẩm. 6I/1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 8I/1.5 Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 12I/1.6 Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm. 12I/2 Thực chất của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 12I/2.1 Khái niệm quản lý chất lượng. 12I/2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. 13I/2.4 Hệ thống quản lý chất lượng. 16 I/2.4.1 Khái niệm hệ thống chất lượng 16 I/2.4.2 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. 16 I/2.4.3 Yêu cầu, sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 16I/3 Chất lượng, quản lý chất lượng với hoạt động xuất nhập khẩu. 18I/3.1 Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu. 18 I/3.1.1 Những thuận lợi. 18 I/3.1.2. Những khó khăn 21I/3.2 Vai trò của quản lý chất lượng đối với hoạt động xuất khẩu 23Phần II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Công ty Kim Khí Thăng Long. 24II/1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 24II/ 2. Một số đặc diểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý. 27II/ 2.1 Đặc điểm sản phẩm. 27II/ 2.2 Đặc điểm thị trường. 30II/2.3 Cơ cấu sản phẩm. 32II/2.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. 32II/2.6 Đặc điểm về công nghệ. 38II/2.7 Đặc điểm máy móc thiết bị 39II/2.8 Đặc điểm tổ chức sản xuất. 41II/2.9 Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng. 43II/2.10 Đặc điểm tài chính. 44II/3 Tình hình và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 44II/4 Thực trạng về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng và tình hình xuất khẩu ở Công ty Kim Khí Thăng Long 45II/4.1 Thực trạng về chất lượng sản phẩm. 45II/4.2 Thực trạng về quản lý chất lượng 48II/4.3 Tình hình xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 60II/ 5. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm, công tác quản lý chất lượng và hoạt động xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 62II/ 5.1 Chất lượng sản phẩm 62II/5.2 Công tác quản lý chất lượng. 63II/5.3 Hoạt động xuất khẩu. 64II/5.4 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 65Phần III:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim khí Thăng Long. 66III/1. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002, từng bước tiến tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 66III/2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 67III/3. Tổ chức xây dựng triển khai và đi vào hoạt động các nhóm chất lượng (nhóm QC). 68III/4. Duy trì cải tiến máy móc trang thiết bị hiện có đồng thời không ngừng đổi mới trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh. 70III/5. Hiện đại hoá hệ thống lưu trữ, trao đổi thông tin, hiện đại hoá các dây truyền công nghệ. 71III/6. Chú trọng đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, phát huy các sáng kiến kỹ thuật 71III/7. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo 72III/8. Sử dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng 74III/9. Hợp tác với các tổ chức Quốc tế và các tổ chức chất lượng trong nước, tìm hiểu các tiêu chuẩn Quốc tế và các TCVN, ngiên cứu phiên bản mới ISO 9000- 2000. 76III/10. Xúc tiến các hoạt động quảng cáo sản phẩm, triển lãm sản phẩm, tham dự các Hội chợ hàng tiêu dùng trong cả nước và Quốc tế 78III/11. Ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch vào hoạt động của công ty 79III/12. Nâng cao kỹ năng đàm phán với các đối tác nước ngoài và nghiên cứu, tìm hiểu những quy định thủ tục của nước có doanh nghiệp đối tác: 80Kết luận 81Tài liệu tham khảo 82

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I: Những lí luận cơ bản về chất lượng - quản lý chất lượng 3

I/1. Thực chất và vai trò của chất lượng sản phẩm. 3

I/1.1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 3

I/1.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm. 5

I/1.3. Những đặc trưng cơ bản của chất lượng sản phẩm. 6

I/1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 8

I/1.5 Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 12

I/1.6 Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm. 12

I/2 Thực chất của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 12

I/2.1 Khái niệm quản lý chất lượng. 12

I/2.2 Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. 13

I/2.4 Hệ thống quản lý chất lượng. 16

I/2.4.1 Khái niệm hệ thống chất lượng 16

I/2.4.2 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. 16

I/2.4.3 Yêu cầu, sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 16

I/3 Chất lượng, quản lý chất lượng với hoạt động xuất nhập khẩu. 18

I/3.1 Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu. 18

I/3.1.1 Những thuận lợi. 18

I/3.1.2. Những khó khăn 21

I/3.2 Vai trò của quản lý chất lượng đối với hoạt động xuất khẩu 23

Phần II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Công ty Kim Khí Thăng Long. 24

II/1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 24

II/ 2. Một số đặc diểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý. 27

II/ 2.1 Đặc điểm sản phẩm. 27

II/ 2.2 Đặc điểm thị trường. 30

II/2.3 Cơ cấu sản phẩm. 32

II/2.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. 32

II/2.6 Đặc điểm về công nghệ. 38

II/2.7 Đặc điểm máy móc thiết bị 39

II/2.8 Đặc điểm tổ chức sản xuất. 41

II/2.9 Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng. 43

II/2.10 Đặc điểm tài chính. 44

II/3 Tình hình và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 44

II/4 Thực trạng về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng và tình hình xuất khẩu ở Công ty Kim Khí Thăng Long 45

II/4.1 Thực trạng về chất lượng sản phẩm. 45

II/4.2 Thực trạng về quản lý chất lượng 48

II/4.3 Tình hình xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 60

II/ 5. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm, công tác quản lý chất lượng và hoạt động xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 62

II/ 5.1 Chất lượng sản phẩm 62

II/5.2 Công tác quản lý chất lượng. 63

II/5.3 Hoạt động xuất khẩu. 64

II/5.4 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 65

Phần III:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim khí Thăng Long. 66

III/1. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002, từng bước tiến tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 66

III/2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 67

III/3. Tổ chức xây dựng triển khai và đi vào hoạt động các nhóm chất lượng (nhóm QC). 68

III/4. Duy trì cải tiến máy móc trang thiết bị hiện có đồng thời không ngừng đổi mới trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh. 70

III/5. Hiện đại hoá hệ thống lưu trữ, trao đổi thông tin, hiện đại hoá các dây truyền công nghệ. 71

III/6. Chú trọng đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, phát huy các sáng kiến kỹ thuật 71

III/7. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo 72

III/8. Sử dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng 74

III/9. Hợp tác với các tổ chức Quốc tế và các tổ chức chất lượng trong nước, tìm hiểu các tiêu chuẩn Quốc tế và các TCVN, ngiên cứu phiên bản mới ISO 9000- 2000. 76

III/10. Xúc tiến các hoạt động quảng cáo sản phẩm, triển lãm sản phẩm, tham dự các Hội chợ hàng tiêu dùng trong cả nước và Quốc tế 78

III/11. Ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch vào hoạt động của công ty 79

III/12. Nâng cao kỹ năng đàm phán với các đối tác nước ngoài và nghiên cứu, tìm hiểu những quy định thủ tục của nước có doanh nghiệp đối tác: 80

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY