Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 31.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm . 31.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 31.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . 41.2. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm . 61.2.1. Nghiên cứu thị trường . 61.2.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 71.2.3. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch yểm trợ tiêu thụ sản phẩm. 71.2.4. Thiết lập và củng cố bộ máy tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 111.2 5. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 111.2.6. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 121.3. Mối quan hệ giữa Marketing và tiêu thụ sản phẩm. 131.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm . 131.4.1. Nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp: . 141.4.2. Những nhân tố thuộc môi trường bên trong của doanh nghiệp: . 15CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NưỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 192.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần bia và Nước giải khát Hạ Long . 192.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần bia và Nước giải khát hạ long . 192.1.1.1. Sơ lược về doanh nghiệp . 192.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 192.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 212.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty . 222.1.4. Đặc điểm về lao động của công ty . 26 2.1.5.Công nghệ sản xuất . 322.2. Khái quát về tình hình tài chính của công ty. 342.2.1. Tài sản và nguồn vốn của công ty . 342.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty . 362.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 392.3. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ tại công ty cổ phần bia và nước giải khát hạ long. . 442.3.1. Đặc điểm sản phẩm . 442.3.2. Đặc điểm về thị trường . 462.3.3. Đặc điểm về thị phần và đối thủ cạnh tranh . 472.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. . 512.4.1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm. . 512.4.2.Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường . 512.4.3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian. 522.4.4. Các giải pháp tiêu thụ của công ty hiện nay . 532.4.4.1. Công tác nghiên cứu thị trường . 532.4.4.2.Thiết lập và quản trị kênh phân phối . 542.4.4.3. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 552.4.4.4. Chính sách giá của công ty. 572.4.4.5. Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng . 572.4.5 Nhận xét . 59CHưƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NưỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 613.1. Cơ hội, thách thức . 613.1.1. Cơ hội . 613.1.2. Thách thức . 613.2. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 623.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. . 62 3.3.1. Thành lập phòng Marketing riêng trong công ty. . 623.3.1.1. Cơ sở của biện pháp . 633.3.1.2. Nội dung của biện pháp . 633.3.1.3. Chi phí và lợi ích của biện pháp . 633.3.2. Nhóm giải pháp mở rộng thị phần. . 663.3.2.1. Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm. . 663.3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp . 663.3.2.1.2. Cơ sở của biện pháp . 663.3.2.1.3. Nội dung của biện pháp . 663.3.2.1.4. Chi phí và lợi ích của biện pháp . 673.3.2.2. Áp dụng các chương trình khuyến mại sản phẩm. . 683.3.2.3. Tăng cường và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. . 693.3.3. Nhóm giải pháp duy trì và giữ vững thị phần đã có. . 723.3.3.1. Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm trên thị trường tiêu thụ. . 723.3.3.2. Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các bạn hàng. . 75KẾT LUẬN . 78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 3

1.1. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm . 3

1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 3

1.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. . 4

1.2. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm . 6

1.2.1. Nghiên cứu thị trường . 6

1.2.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 7

1.2.3. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch yểm trợ tiêu thụ sản phẩm. 7

1.2.4. Thiết lập và củng cố bộ máy tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 11

1.2 5. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 11

1.2.6. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. . 12

1.3. Mối quan hệ giữa Marketing và tiêu thụ sản phẩm. 13

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm . 13

1.4.1. Nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp: . 14

1.4.2. Những nhân tố thuộc môi trường bên trong của doanh nghiệp: . 15

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN BIA VÀ NưỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG . 19

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần bia và Nước giải khát Hạ Long . 19

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần bia và Nước giải khát hạ long . 19

2.1.1.1. Sơ lược về doanh nghiệp . 19

2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 19

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 21

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty . 22

2.1.4. Đặc điểm về lao động của công ty . 26

2.1.5.Công nghệ sản xuất . 32

2.2. Khái quát về tình hình tài chính của công ty. 34

2.2.1. Tài sản và nguồn vốn của công ty . 34

2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty . 36

2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 39

2.3. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ tại công ty

cổ phần bia và nước giải khát hạ long. . 44

2.3.1. Đặc điểm sản phẩm . 44

2.3.2. Đặc điểm về thị trường . 46

2.3.3. Đặc điểm về thị phần và đối thủ cạnh tranh . 47

2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. . 51

2.4.1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm. . 51

2.4.2.Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường . 51

2.4.3.Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian. 52

2.4.4. Các giải pháp tiêu thụ của công ty hiện nay . 53

2.4.4.1. Công tác nghiên cứu thị trường . 53

2.4.4.2.Thiết lập và quản trị kênh phân phối . 54

2.4.4.3. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 55

2.4.4.4. Chính sách giá của công ty. 57

2.4.4.5. Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng . 57

2.4.5 Nhận xét . 59

CHưƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NưỚC GIẢI

KHÁT HẠ LONG . 61

3.1. Cơ hội, thách thức . 61

3.1.1. Cơ hội . 61

3.1.2. Thách thức . 61

3.2. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 62

3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. . 62

3.3.1. Thành lập phòng Marketing riêng trong công ty. . 62

3.3.1.1. Cơ sở của biện pháp . 63

3.3.1.2. Nội dung của biện pháp . 63

3.3.1.3. Chi phí và lợi ích của biện pháp . 63

3.3.2. Nhóm giải pháp mở rộng thị phần. . 66

3.3.2.1. Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm. . 66

3.3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp . 66

3.3.2.1.2. Cơ sở của biện pháp . 66

3.3.2.1.3. Nội dung của biện pháp . 66

3.3.2.1.4. Chi phí và lợi ích của biện pháp . 67

3.3.2.2. Áp dụng các chương trình khuyến mại sản phẩm. . 68

3.3.2.3. Tăng cường và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. . 69

3.3.3. Nhóm giải pháp duy trì và giữ vững thị phần đã có. . 72

3.3.3.1. Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm trên thị trường tiêu thụ. . 72

3.3.3.2. Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các bạn hàng. . 75

KẾT LUẬN . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY