Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nội thất 190

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY . 31.1 Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nhân lực . 31.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực. . 31.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực. . 41.2 Chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực. . 51.2.1 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực. . 51.2.1.1 Chức năng thu hút nguồn nhân lực . 51.2.1.2 Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 51.2.1.3 Chức năng duy trì nguồn nhân lực. . 61.2.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực . 61.3 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực. . 71.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . 71.3.2 Tuyển dụng nhân lực . 81.3.2.1 Khái niệm . 81.3.2.2 Mục đích của tuyển dụng lao động . 81.3.2.3 Quy trình tuyển dụng. . 91.3.2.4 Các nguồn tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp . 111.3.3 Phân công lao động . 131.3.3.1 Khái niệm . 131.3.3.2 Mục tiêu của phân công lao động . 131.3.3.3 Nguyên tắc phân công lao động . 131.3.3.4 Các hình thức phân công lao động trong doanh nghiệp . 131.3.4 Đánh giá năng lực nhân viên . 131.3.4.1 Mục đích . 131.3.4.2 Nội dung, trình tự thực hiện . 141.3.4.3 Các phương pháp đánh giá . 151.3.5 Đào tạo và phát triển . 16 1.3.5.1 Khái niệm . 161.3.5.2 Mục đích của đào tạo và phát triển. . 161.3.5.3 Tiến trình đào tạo và phát triển. . 171.3.6 Trả công lao động. . 191.3.6.1 Cơ cấu hệ thống trả công trong doanh nghiệp . 191.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực. . 221.4.1 Nhân tố bên ngoài. . 221.4.2 Nhân tố bên trong. . 231.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 241.5.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 241.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 25PHẦN 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 . 272.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Nội thất 190 . 272.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 272.1.2. Cơ cấu vốn điều lệ của công ty Cổ phần Nội Thất 190 . 282.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Nội Thất 190. . 292.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Nội Thất 190 . 292.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 292.1.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong công ty: . 302.1.5.2. Công nghệ sản xuất. . 382.1.5.3 Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. . 402.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. . 412.1.6.1. Thuận lợi . 412.1.6.2.Khó khăn . 422.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Nội thất 190 . 432.2.1 Cơ cấu lao động . 432.2.2.2. Cơ cấu lao động theo chức năng. . 442.2.2.3. Cơ cấu lao động theo giới tính. . 45 2.2.2.4. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn. . 462.2.2.2 Công tác tuyển dụng tại công ty. . 492.2.2.3 Công tác phân công lao động. . 542.2.2.4 Điều kiện lao động. . 562.2.2.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc . 582.2.2.6. Trả lương, đãi ngộ . 612.2.2.7 Đào tạo và phát triển. . 672.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 702.3 Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động của công ty Cổ phần Nội thất 190 . 722.3.1 Nhân định chung về tình hình lao động tại công ty. . 722.3.2 Một số nhược điểm trong công tác quản lý và sử dụng lao động của công ty Cổ phần Nội thất 190. . 73PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 . 743.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Nội thất 190 trong những năm tới. 743.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Nội thất 190 . 74KẾT LUẬN . 85

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY . 3

1.1 Các khái niệm về nhân lực và quản lý sử dụng nhân lực . 3

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực. . 3

1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực. . 4

1.2 Chức năng và vai trò của quản trị nguồn nhân lực. . 5

1.2.1 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực. . 5

1.2.1.1 Chức năng thu hút nguồn nhân lực . 5

1.2.1.2 Chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 5

1.2.1.3 Chức năng duy trì nguồn nhân lực. . 6

1.2.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực . 6

1.3 Nội dung của quản trị nguồn nhân lực. . 7

1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực . 7

1.3.2 Tuyển dụng nhân lực . 8

1.3.2.1 Khái niệm . 8

1.3.2.2 Mục đích của tuyển dụng lao động . 8

1.3.2.3 Quy trình tuyển dụng. . 9

1.3.2.4 Các nguồn tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp . 11

1.3.3 Phân công lao động . 13

1.3.3.1 Khái niệm . 13

1.3.3.2 Mục tiêu của phân công lao động . 13

1.3.3.3 Nguyên tắc phân công lao động . 13

1.3.3.4 Các hình thức phân công lao động trong doanh nghiệp . 13

1.3.4 Đánh giá năng lực nhân viên . 13

1.3.4.1 Mục đích . 13

1.3.4.2 Nội dung, trình tự thực hiện . 14

1.3.4.3 Các phương pháp đánh giá . 15

1.3.5 Đào tạo và phát triển . 16

1.3.5.1 Khái niệm . 16

1.3.5.2 Mục đích của đào tạo và phát triển. . 16

1.3.5.3 Tiến trình đào tạo và phát triển. . 17

1.3.6 Trả công lao động. . 19

1.3.6.1 Cơ cấu hệ thống trả công trong doanh nghiệp . 19

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực. . 22

1.4.1 Nhân tố bên ngoài. . 22

1.4.2 Nhân tố bên trong. . 23

1.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 24

1.5.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 24

1.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 25

PHẦN 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ

DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 . 27

2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Nội thất 190 . 27

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 27

2.1.2. Cơ cấu vốn điều lệ của công ty Cổ phần Nội Thất 190 . 28

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Nội Thất 190. . 29

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Nội Thất 190 . 29

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 29

2.1.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong công ty: . 30

2.1.5.2. Công nghệ sản xuất. . 38

2.1.5.3 Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. . 40

2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. . 41

2.1.6.1. Thuận lợi . 41

2.1.6.2.Khó khăn . 42

2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Nội thất 190 . 43

2.2.1 Cơ cấu lao động . 43

2.2.2.2. Cơ cấu lao động theo chức năng. . 44

2.2.2.3. Cơ cấu lao động theo giới tính. . 45

2.2.2.4. Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn. . 46

2.2.2.2 Công tác tuyển dụng tại công ty. . 49

2.2.2.3 Công tác phân công lao động. . 54

2.2.2.4 Điều kiện lao động. . 56

2.2.2.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc . 58

2.2.2.6. Trả lương, đãi ngộ . 61

2.2.2.7 Đào tạo và phát triển. . 67

2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. . 70

2.3 Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động của công ty Cổ phần Nội thất 190 . 72

2.3.1 Nhân định chung về tình hình lao động tại công ty. . 72

2.3.2 Một số nhược điểm trong công tác quản lý và sử dụng lao động của công

ty Cổ phần Nội thất 190. . 73

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190 . 74

3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Nội thất 190 trong

những năm tới. 74

3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ

phần Nội thất 190 . 74

KẾT LUẬN . 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY