Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 31.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 3 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 4 1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 4 1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao sản xuất kinh doanh 5 1.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 61.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng quát 6 1.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 7 1.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận theo nguồn vốn kinh doanh 7 1.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 7 1.2.2.3. Sức sinh lợi của tổng tài sản 7 1.2.2.4. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu 8 1.2.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 8 1.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 8 1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn 9 1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng chi phí 11 1.2.4. Một số chỉ tiêu tài chính 11 1.2.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán 11 1.2.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu tài chính 12 1.2.4.3. Các chỉ số về khả năng hoạt động 131.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 15 1.3.1. Phương pháp so sánh 15 1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 17 1.3.3. Phương pháp số chênh lệch 18 1.3.4. Phương pháp cân đối 18 1.3.5. Phương pháp tương quan 191.4. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 20 1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 20 1.4.1.1 Thị trường cạnh tranh 20 1.4.1.2 Nhân tố tiêu dùng 20 1.4.1.3 Nhân tố tài nguyên môi trường 20 1.4.1.4 Các chế độ, chính sách của nhà nước 21 1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 21 1.4.2.1. Lực lượng lao động 21 1.4.2.2. Bộ máy quản lý 22 1.4.2.3 Khả năng tài chính 22 1.4.2.4 Trang thiết bị kỹ thuật 231.5. Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 23CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 252.1. Giới thiệu chung về công ty 252.2. Lịch sử phát triển của công ty 252.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 26 2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 26 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban 282.4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 30 2.4.1. Chức năng 30 2.4.2. Nhiệm vụ 312.5. Phân tích hoạt động chung của công ty 32CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 343.1. Phân tích chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 34 3.1.1. Tổng doanh thu 35 3.1.2. Chi phí 35 3.1.3. Lợi nhuận 353.2. Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp 36 3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 36 3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu 37 3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 393.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả bộ phận 42 3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 42 3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 45 3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 463.4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công ty 533.5. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 56 3.5.1. Ưu điểm 56 3.5.2. Nhược điểm 56CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 584.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp 584.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty 58 4.2.1. Biện pháp thứ nhất: Quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả 58 4.2.2. Biện pháp thứ hai: Xác định nhu cầu vốn cố định 61 4.2.3. Biện pháp thứ ba: Nâng cấp, hoàn thiện website của công ty phục vụ công tác bán hàng trực tiếp trên mạng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ - giảm lượng hàng tồn kho 63 4.2.4. Một số biện pháp khác 66KẾT LUẬN 68TÀI LIỆU THAM KHẢO 69PHỤ LỤC 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3

1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3

1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

1.1.3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 4

1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao sản xuất kinh doanh 5

1.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 6

1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 6

1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng quát 6

1.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 7

1.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận theo nguồn vốn kinh doanh 7

1.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 7

1.2.2.3. Sức sinh lợi của tổng tài sản 7

1.2.2.4. Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu 8

1.2.3. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 8

1.2.3.1. Hiệu quả sử dụng lao động 8

1.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn 9

1.2.3.3. Hiệu quả sử dụng chi phí 11

1.2.4. Một số chỉ tiêu tài chính 11

1.2.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán 11

1.2.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu tài chính 12

1.2.4.3. Các chỉ số về khả năng hoạt động 13

1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 15

1.3.1. Phương pháp so sánh 15

1.3.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 17

1.3.3. Phương pháp số chênh lệch 18

1.3.4. Phương pháp cân đối 18

1.3.5. Phương pháp tương quan 19

1.4. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp 20

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 20

1.4.1.1 Thị trường cạnh tranh 20

1.4.1.2 Nhân tố tiêu dùng 20

1.4.1.3 Nhân tố tài nguyên môi trường 20

1.4.1.4 Các chế độ, chính sách của nhà nước 21

1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 21

1.4.2.1. Lực lượng lao động 21

1.4.2.2. Bộ máy quản lý 22

1.4.2.3 Khả năng tài chính 22

1.4.2.4 Trang thiết bị kỹ thuật 23

1.5. Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 23

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 25

2.1. Giới thiệu chung về công ty 25

2.2. Lịch sử phát triển của công ty 25

2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 26

2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 26

2.3.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban 28

2.4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 30

2.4.1. Chức năng 30

2.4.2. Nhiệm vụ 31

2.5. Phân tích hoạt động chung của công ty 32

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 34

3.1. Phân tích chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 34

3.1.1. Tổng doanh thu 35

3.1.2. Chi phí 35

3.1.3. Lợi nhuận 35

3.2. Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp 36

3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 36

3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu 37

3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 39

3.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả bộ phận 42

3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 42

3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 45

3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 46

3.4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công ty 53

3.5. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 56

3.5.1. Ưu điểm 56

3.5.2. Nhược điểm 56

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU VIỆT – PHÁP 58

4.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp 58

4.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty 58

4.2.1. Biện pháp thứ nhất: Quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả 58

4.2.2. Biện pháp thứ hai: Xác định nhu cầu vốn cố định 61

4.2.3. Biện pháp thứ ba: Nâng cấp, hoàn thiện website của công ty phục vụ công tác bán hàng trực tiếp trên mạng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ - giảm lượng hàng tồn kho 63

4.2.4. Một số biện pháp khác 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY