Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng

Mục lụcLời mở đầu . 4PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 61.1. Hiệu quả kinh doanh . 61.1.1 Khái niệm, bản chất và vai trò về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 61.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh . 71.1.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh . 81.2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh . 91.2.1. Phương pháp so sánh . 91.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 111.2.3. Phương pháp liên hệ . 111.2.4. Phương pháp đồ thị . 121.2.5. Phương pháp phân tổ . 121.3. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 121.3.1. Chỉ tiêu tài chính . 131.3.2. Hiệu quả sử dụng lao động . 151.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn . 161.3.4. Các nhóm chỉ tiêu tài chính căn bản . 181.3.4.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán: . 181.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. 201.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động . 211.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 221.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . 231.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 241.4.1.1. Thị trường cạnh tranh . 241.4.1.2. Nhân tố tiêu dùng . 241.4.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường . 251.4.1.4. Các chế độ, chính sách của nhà nước . 25 1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 251.4.2.1. Bộ máy quản lý . 251.4.2.2. Nhân tố lao động . 261.4.2.3. Vốn kinh doanh . 261.4.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật . 271.5. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh . 271.5.1. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động . 281.5.2. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 281.5.3. Giảm chi phí . 28PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG . 302.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng . 302.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Công trình . 302.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 312.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh . 312.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc thù sản phẩm . 312.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất . 322.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 322.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty . 322.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận . 332.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 372.1.5. Những thuận lợi và khó khăn . 392.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng . 402.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực . 402.2.1.1 Hiệu quả sử dụng chi phí . 402.2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn . 432.2.1.3 Hiệu quả sử dụng lao động . 492.2.2. Các nhóm chỉ tiêu tài chính căn bản . 522.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 52 2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 542.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu hoạt động . 562.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 572.2.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng . 582.2.4 Đánh giá chung . 612.2.5 Nhận xét . 63PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG . 643.1. Mục tiêu và định hướng kinh doanh trong năm 2010 . 643.2. Xây dựng thị trường, địa bàn sản xuất, kế hoạch đầu tư . 643.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng . 653.3.1. Biện pháp 1: Sử dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhằm giảm khoản nợ phải thu của Công ty . 663.3.1.1. Căn cứ khoa học để xây dựng biện pháp . 663.3.1.2. Nội dung của biện pháp . 673.3.1.3. Hiệu quả kinh tế của biện pháp . 693.3.2 Biện pháp 2: Đầu tư đổi mới TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn . 703.3.2.1 Căn cứ khoa học để xây dựng biện pháp . 703.3.2.2 Những công việc cần tiến hành khi áp dụng biện pháp . 703.3.2.3. Một số thiết bị cần đầu tư mua sắm mới . 713.3.2.4. Kết quả dự kiến sau khi thực hiện biện pháp . 713.3.2.5 Hiệu quả kinh tế của biện pháp . 723.3.3 Một số biện pháp khác . 73KẾT LUẬN . 76

Mục lục

Lời mở đầu . 4

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 6

1.1. Hiệu quả kinh doanh . 6

1.1.1 Khái niệm, bản chất và vai trò về hiệu quả sản xuất kinh doanh . 6

1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh . 7

1.1.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh . 8

1.2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh . 9

1.2.1. Phương pháp so sánh . 9

1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 11

1.2.3. Phương pháp liên hệ . 11

1.2.4. Phương pháp đồ thị . 12

1.2.5. Phương pháp phân tổ . 12

1.3. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 12

1.3.1. Chỉ tiêu tài chính . 13

1.3.2. Hiệu quả sử dụng lao động . 15

1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn . 16

1.3.4. Các nhóm chỉ tiêu tài chính căn bản . 18

1.3.4.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán: . 18

1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. 20

1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu về hoạt động . 21

1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 22

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . 23

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 24

1.4.1.1. Thị trường cạnh tranh . 24

1.4.1.2. Nhân tố tiêu dùng . 24

1.4.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường . 25

1.4.1.4. Các chế độ, chính sách của nhà nước . 25

1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 25

1.4.2.1. Bộ máy quản lý . 25

1.4.2.2. Nhân tố lao động . 26

1.4.2.3. Vốn kinh doanh . 26

1.4.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật . 27

1.5. Phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh . 27

1.5.1. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động . 28

1.5.2. Đối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 28

1.5.3. Giảm chi phí . 28

PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG . 30

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng . 30

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Công trình . 30

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 31

2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh . 31

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc thù sản phẩm . 31

2.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất . 32

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 32

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty . 32

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận . 33

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 37

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn . 39

2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng . 40

2.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực . 40

2.2.1.1 Hiệu quả sử dụng chi phí . 40

2.2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn . 43

2.2.1.3 Hiệu quả sử dụng lao động . 49

2.2.2. Các nhóm chỉ tiêu tài chính căn bản . 52

2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 52

2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản . 54

2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu hoạt động . 56

2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời . 57

2.2.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công

trình Giao thông Hải Phòng . 58

2.2.4 Đánh giá chung . 61

2.2.5 Nhận xét . 63

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN

XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO

THÔNG HẢI PHÒNG . 64

3.1. Mục tiêu và định hướng kinh doanh trong năm 2010 . 64

3.2. Xây dựng thị trường, địa bàn sản xuất, kế hoạch đầu tư . 64

3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ

Phần Công trình Giao thông Hải Phòng . 65

3.3.1. Biện pháp 1: Sử dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhằm giảm

khoản nợ phải thu của Công ty . 66

3.3.1.1. Căn cứ khoa học để xây dựng biện pháp . 66

3.3.1.2. Nội dung của biện pháp . 67

3.3.1.3. Hiệu quả kinh tế của biện pháp . 69

3.3.2 Biện pháp 2: Đầu tư đổi mới TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh

doanh tốt hơn . 70

3.3.2.1 Căn cứ khoa học để xây dựng biện pháp . 70

3.3.2.2 Những công việc cần tiến hành khi áp dụng biện pháp . 70

3.3.2.3. Một số thiết bị cần đầu tư mua sắm mới . 71

3.3.2.4. Kết quả dự kiến sau khi thực hiện biện pháp . 71

3.3.2.5 Hiệu quả kinh tế của biện pháp . 72

3.3.3 Một số biện pháp khác . 73

KẾT LUẬN . 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY