Luận văn Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2

MỤC LỤC

Tên đề tài: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY

ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2 2

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 2

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 2

2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 2

2.2. Chức năng, nhiệm vụ: 4

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG, KINH TẾ- KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 5

1. Lực lượng lao động: Error! Bookmark not defined.

2. Năng lực tài chính: 5

3. Năng lực máy móc, thiết bị của Công ty: 7

4. Kinh nghiệm thi công của Công ty: 8

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây: 10

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2 11

I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY: 11

1. Công tác tuyển dụng nhân sự, phân bổ nhân sự: 11

II. CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH SẢN XUẤT: Error! Bookmark not defined.

1. Mục tiêu và căn cứ đãi ngộ tại Công ty: Error! Bookmark not defined.

2. Chế độ tiền lương: Error! Bookmark not defined.

3. Các biện pháp kích thích sản xuất: Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2 11

I. PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2 TRONG NHỮNG NĂM TỚI: Error! Bookmark not defined.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỐ 2. Error! Bookmark not defined.

1. Tuyển dụng nhân sự: Error! Bookmark not defined.

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự: 11

3. Đãi ngộ nhân sự: Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY