Luận văn Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .3

LỜI CẢM ƠN .4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.8

MỞ ĐẦU .9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ .14

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .14

1.1.1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài.14

1.1.2. Những nghiên cứu trong nước.14

1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài .15

1.2.1. Khái niệm biện pháp GD.15

1.2.2. Khái niệm GD nhận thức.16

1.2.3. Khái niệm GD thái độ, thái độ sống.17

1.2.4. Khái niệm kỹ năng .19

1.2.5. Khái niệm năng lượng .20

1.2.6. Khái niệm tiết kiệm - việc sử dụng năng lượng (một cách) tiết kiệm.21

1.2.7. Khái niệm hiệu quả - việc sử dụng năng lượng (một cách) hiệu quả .21

1.3. Những vấn đề chung của việc GD trẻ em sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.22

1.3.1. Ý nghĩa việc GD trẻ em sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.22

1.3.2. Những đặc điểm tâm lý nhận thức của trẻ 5- 6 tuổi cần thiết cho việc GD nhận

thức- kỹ năng và thái độ .23

1.3.3. Các nhiệm vụ GD trẻ em sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả .25

1.3.4. Nội dung GD căn bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả .276

1.3.5. Kinh nghiệm về phương pháp GD trẻ em sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

ở các nền GD tiên tiến.28

1.4. Các điều kiện GD nhận thức cho trẻ MG 5- 6 tuổi .30

1.5. Biện pháp hình thành kỹ năng sử dụng đối tượng cho trẻ 5- 6 tuổi.32

1.6. Các biện pháp GD thái độ sống tiết kiệm cho trẻ MG 5-6 tuổi.33

1.7. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả việc GD trẻ MG 5- 6 tuổi sử dụng năng lượng tiết

kiệm, hiệu quả .36

Tiểu kết chương 1 .37

Chương 2. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ .38

2.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng vấn đề.38

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu thực trạng vấn đề.38

2.2.1. Nội dung nghiên cứu thực trạng vấn đề .38

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng vấn đề .39

2.3. Tổ chức nghiên cứu thực trạng vấn đề.42

2.4. Đối tượng tham gia nghiên cứu thực trạng.42

2.5. Kết quả nghiên cứu thực trạng vấn đề.42

2.5.1. Thực trạng nhận thức về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của

CBQL, GVMN và PH của trẻ MG 5-6 tuổi .42

2.5.2. Những biện pháp của CBQL, GVMN và PH để GD cho trẻ 5-6 tuổi nhận thức

đúng trong việc sử dụng năng lượng.43

2.5.3. Thực trạng GD thực hành để tập kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu

quả cho trẻ MG 5-6 tuổi .49

2.5.4. Thực trạng nhận thức của CBQL, GVMN và PH về hình thức tổ chức GD tiết

kiệm năng lượng cho trẻ ở trường MN.50

2.5.5. Những khó khăn trong việc vận dụng các biện pháp GD trẻ sử dụng năng lượng

tiết kiệm, hiệu quả.527

2.5.6. Thực trạng hình thành kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ

5-6 tuổi ở các trường MN.53

2.5.7. Thực trạng thực hiện nội dung GD này trong chương trình CSGD MN của BộGD&ĐT .54

2.5.8. Thực trạng về công tác và kết quả bồi dưỡng GV nhằm GD trẻ MG sử dụng

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở một số trường MN, quận Bình Tân.56

Tiểu kết chương 2 .59

Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ

MẪU GIÁO 5-6 TUỔI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ .60

3.1. Đề xuất chương trình thực nghiệm GD trẻ MG 5-6 tuổi sử dụng năng lượng tiết

kiệm, hiệu quả .60

3.2. Tổ chức thực nghiệm.66

3.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm.68

Tiểu kết chương 3 .75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM.77

TÀI LIỆU THAM KHẢO .81

PHỤ LỤC .85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY