Luận văn Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy

MỤC LỤCTrang Lời nói đầuCHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1I. TIÊU THỤ SẢN PHẨM 11. Khái niệm 11.1. Tiêu thụ sản phẩm được hiểu theo nghĩa hẹp 11.2. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với tư cách là một khâu của quá trình sản xuất kinh doanh 21.3. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với tư cách là một quá trình 22. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 32.1. Đối với doanh nghiệp 32.2. Đối với xã hội 4II. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 41. Nghiên cứu thị trường 41.1. Nội dung của nghiên cứu thị trường 51.2. Phương pháp nghiên cứu thị trường 62. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 72.1. Nội dung của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 72.2. Trình tự, căn cứ và phương pháp xây dựng kế hoạch 82.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 93. Lựu chọn kênh phân phối 93.1. Căn cứ để lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm 104. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 115. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 116. Tổ chức thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm 166.1. Tổ chức mối quan hệ giao dịch để ký kết hợp đồng 166.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng 176.3. Song song với hoạt động trên là doanh nghiệp tiến hành các hoạt động hỗ trợ và xúc tiến bán. 186.4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau khi giao hàng 186.5. Các hình thức bán hàng chủ yếu 187. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 19IV. LẬP CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 211. Khái niệm 212. Quy trình hoạch định chiến lược tiêu thụ sản phẩm 213. Xây dựng các chiến lược tiêu thụ sản phẩm 233.1. Các căn cứ dể xây dựng chiến lựoc tiêu thụ sản phẩm 233.2. Nội dung cơ bản của chiến lược tiêu thụ sản phẩm 233.3. Quyết định lựa chọn chiến lược tiêu thụ sản phẩm 28IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 291. Các yếu tố bên ngoài công ty 292. Yếu tố bên trong doanh nghiệp 303. Các yếu tố gắn liền với sản phẩm: 314. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 31 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 35I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 351. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 351.1. Giai đoạn 1969 - 1974 351.2. Giai đoạn 1975 - 1991 361.3. Giai đoạn từ năm 1992 đến nay 382. Chức năng nhiệm vụ của công ty 393. Cơ cấu tổ chức bộ máy 40II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 411. Tiềm lực công ty 412. Một số đặc điểm sản phẩm có ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 433. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 46III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 501. Công tác nghiên cứu thị trường 502. Công tác lập kế hoạch kinh doanh 513. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 524. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty 525. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty 536. Công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của công ty 53IV. KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 54V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 591. Điểm mạnh của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 602. Điểm yếu của công ty trong hoạt động Tiêu thụ sản phẩm 63 CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 66I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI 661. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm cụ thể hoá dường lối của Đảng trong các lĩnh vực quản lí nhà nước, ngành, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. 671.1. Lĩnh vực quản lí và phát triển đô thị: 671.2. Lĩnh vực quản lí phát triển cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị 671.3. Lĩnh vực quản lí và phát triển nhà 672. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển , góp phần thực hiện chiến lước phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 682.1 Lĩnh vực xây lắp 682.2 Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí 682.3 Phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 692.4 Lĩnh vực hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết và đầu tư phát triển 69II. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 691. Nhu cầu nhà ở cầu Hà Nội đang tăng cao 702. Các chương trình xây dựng nhà ở và kế hoạch xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội 722.1 Kế hoạch phát triển nhà ở tại Hà Nội2.2 Các chính sách và chiến lược phát triển đô thị mới tại Hà Nội 75II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 791. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2005 801.1 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản phấn đấu đến năm 2005 801.2 Phương hướng và nhiệm vụ cơ bản 801.3. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất, thành lập từ 3 đến 4 xí nghiệp trực thuộc 821.4. Xây dựng cơ bản: 822. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2002: 822.1 Kế hoạch sản xuất: 822.2 Kế hoạch đầu tư chiều sâu đổi moí công nghệ 83III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 831. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường và không mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận 832. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí: 863. Xây dựng chính sách giá hợp lí 874. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 895. Tăng cường các hoạt động xúc tiến và yểm trợ: 916. Thành lập bộ phận đàm phán và ký hợp đồng 977. Đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại và nâng cao tay nghề cho công nhân. 98IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC. 98 Kết luận Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1

I. TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1

1. Khái niệm 1

1.1. Tiêu thụ sản phẩm được hiểu theo nghĩa hẹp 1

1.2. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với tư cách là một khâu của quá trình sản xuất kinh doanh 2

1.3. Tiếp cận tiêu thụ sản phẩm với tư cách là một quá trình 2

2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 3

2.1. Đối với doanh nghiệp 3

2.2. Đối với xã hội 4

II. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 4

1. Nghiên cứu thị trường 4

1.1. Nội dung của nghiên cứu thị trường 5

1.2. Phương pháp nghiên cứu thị trường 6

2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 7

2.1. Nội dung của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 7

2.2. Trình tự, căn cứ và phương pháp xây dựng kế hoạch 8

2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 9

3. Lựu chọn kênh phân phối 9

3.1. Căn cứ để lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm 10

4. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 11

5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 11

6. Tổ chức thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm 16

6.1. Tổ chức mối quan hệ giao dịch để ký kết hợp đồng 16

6.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng 17

6.3. Song song với hoạt động trên là doanh nghiệp tiến hành các hoạt động hỗ trợ và xúc tiến bán. 18

6.4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau khi giao hàng 18

6.5. Các hình thức bán hàng chủ yếu 18

7. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 19

IV. LẬP CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM 21

1. Khái niệm 21

2. Quy trình hoạch định chiến lược tiêu thụ sản phẩm 21

3. Xây dựng các chiến lược tiêu thụ sản phẩm 23

3.1. Các căn cứ dể xây dựng chiến lựoc tiêu thụ sản phẩm 23

3.2. Nội dung cơ bản của chiến lược tiêu thụ sản phẩm 23

3.3. Quyết định lựa chọn chiến lược tiêu thụ sản phẩm 28

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 29

1. Các yếu tố bên ngoài công ty 29

2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp 30

3. Các yếu tố gắn liền với sản phẩm: 31

4. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 31

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 35

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 35

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 35

1.1. Giai đoạn 1969 - 1974 35

1.2. Giai đoạn 1975 - 1991 36

1.3. Giai đoạn từ năm 1992 đến nay 38

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 39

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 40

II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 41

1. Tiềm lực công ty 41

2. Một số đặc điểm sản phẩm có ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 43

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 46

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 50

1. Công tác nghiên cứu thị trường 50

2. Công tác lập kế hoạch kinh doanh 51

3. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán 52

4. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty 52

5. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty 53

6. Công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của công ty 53

IV. KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 54

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 59

1. Điểm mạnh của Công ty trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 60

2. Điểm yếu của công ty trong hoạt động Tiêu thụ sản phẩm 63

CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 66

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI 66

1. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm cụ thể hoá dường lối của Đảng trong các lĩnh vực quản lí nhà nước, ngành, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội. 67

1.1. Lĩnh vực quản lí và phát triển đô thị: 67

1.2. Lĩnh vực quản lí phát triển cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị 67

1.3. Lĩnh vực quản lí và phát triển nhà 67

2. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển , góp phần thực hiện chiến lước phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 68

2.1 Lĩnh vực xây lắp 68

2.2 Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí 68

2.3 Phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 69

2.4 Lĩnh vực hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết và đầu tư phát triển 69

II. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 69

1. Nhu cầu nhà ở cầu Hà Nội đang tăng cao 70

2. Các chương trình xây dựng nhà ở và kế hoạch xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội 72

2.1 Kế hoạch phát triển nhà ở tại Hà Nội

2.2 Các chính sách và chiến lược phát triển đô thị mới tại Hà Nội 75

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 79

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2005 80

1.1 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản phấn đấu đến năm 2005 80

1.2 Phương hướng và nhiệm vụ cơ bản 80

1.3. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại sản xuất, thành lập từ 3 đến 4 xí nghiệp trực thuộc 82

1.4. Xây dựng cơ bản: 82

2. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2002: 82

2.1 Kế hoạch sản xuất: 82

2.2 Kế hoạch đầu tư chiều sâu đổi moí công nghệ 83

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VĨNH TUY 83

1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường và không mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận 83

2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lí: 86

3. Xây dựng chính sách giá hợp lí 87

4. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 89

5. Tăng cường các hoạt động xúc tiến và yểm trợ: 91

6. Thành lập bộ phận đàm phán và ký hợp đồng 97

7. Đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại và nâng cao tay nghề cho công nhân. 98

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC. 98

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY