Luận văn Môi trường đầu tư với sự phát triển của DNNVV Việt Nam

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương 1 : Môi trường đầu tư, nhân tố quan trọng cho sự phát triển các DNNVV ở Việt Nam 3

I.Doanh nghiệp nhỏ vừa trong sự phát triển kinh tế xã hội 3

1.Khái niệm 3

2.1. Về điểm mạnh 3

2.2.Về các điểm yếu 4

3.Vai trò đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển 5

4. Điều kiện để phát triển DNNVV ở Việt Nam 6

4.1 Điều kiện khách quan 6

4.2 Điều kiện chủ quan 8

II. Môi trường đầu tư 9

1.Khái niệm 9

2.Các yếu tố cơ bản của môi trường đầu tư. 9

2.1.Các yếu tố tự nhiên và kinh tế 9

2.2.Môi trường chính trị xã hội 11

2.3.Hệ thống pháp luật 12

2.4. Các chính sách kinh tế 13

2.5.Hệ thống ngân hàng tài chính. 15

2.6. Tình hình phát triển kinh tế 15

Chương 2: Thực trạng môi trường đầu tư ở Việt Nam đối với sự phát triển của DNNVV 18

I. Thực trạng môi trường đầu tư ở Việt Nam đối với sự phát triển của DNNVV 18

1.Vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên 18

2. Môi trường chính trị xã hội 19

3. Về khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư 20

3.1.Luật Doanh nghiệp 1999 20

3.2.Chính sách tài chính. 21

3.2.1.Chính sách thuế 22

3.2.2.Chính sách tài chính công 23

3.2.3 Chính sách khuyến khích đầu tư trong nước. 23

3.3.Các chính sách hỗ trợ DNNVV 27

4. Môi trường kinh tế vĩ mô 28

5. Kết cấu hạ tầng cho thu hút đầu tư 29

6. Các nguồn lực đầu vào 32

6. 1. Vốn 32

6.2 Mặt bằng sản xuất kinh doanh 38

6.3.Công nghệ 41

6.3.1 Tình trạng công nghệ của các DNNVV 41

6.3.2. Đầu tư cho khoa học công nghệ của nhà nước 43

6.4 Nguồn nhân lực 45

6.4.1 Thực trạng của lực lượng lao động 45

6.4.2 Thực trạng của các chủ DNNVV 46

7.Các yếu tố đầu ra 47

II. Kết quả và hiệu quả của môi trường đầu tư với sự phát triển của DNNVV 50

1.Kết quả 50

1.1 Về số lượng doanh nghiệp 50

1.2.Vốn đầu tư thực hiện và quy mô vốn đầu tư trung bình 51

1.3.Vốn đầu tư theo ngành 53

1.4. Số lao động của DNVVV tăng 54

1.5 Phân bố DNNVV theo vùng 55

2. Hiệu quả 56

2.1. Đóng góp vào kết quả hoạt động kinh tế, góp phần làm tăng GDP 56

2. 2. Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động 57

2 3. Thu hút FDI 58

2.4 Đóng góp vào hoạt động xuất khẩu 59

3. Những tồn tại yếu kém trong phát triển DNNV 60

3.1 Về lao động 60

3.2 Về nguồn vốn và địa điểm kinh doanh 60

3.3 Khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm và thị trường xuất khẩu 62

3.4 Khó đổi mới công nghệ. 62

3.5 Nguyên nhân yếu kém 63

Chương 3: Một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư phát triển DNNVV 64

I .Các quan điểm và định hướng chính trong phát triển DNNVV 2006-2010 64

1. Các quan điểm trong việc xây dựng chính sách phát triển DNNVV 64

1.1 Chủ động phát huy nội lực đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài để đóng góp vào quá trình CNH-HĐH đất nước. 65

1.2 Thực sự đối xử bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế 65

1.3 Hạn chế sự can thiệp thường xuyên trực tiếp của nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 66

1.4 Tạo điều kiện tối đa cho mọi công dân phát huy ý kiến và hình thành thực hiện ý tưởng kinh doanh 66

1.5 Tăng cường giúp đỡ các DN thông qua các biện pháp như tư vấn, thông tin, đơn giản hoá thủ tục hành chính 66

1.6 Nới lỏng những quy định hành chính hạn chế việc gia nhập thị trường của các DN 67

2. Định hướng chính trong việc phát triển DNNVV 67

II.Các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư phát triển DNNVV 68

1.Khẳng định vai trò của DNNVV trong nền kinh tế 68

2. Chính sách khuyến khích đầu tư và huy động vốn. 69

3. Chính sách tín dụng- ngân hàng 70

4. Chính sách thuế 73

5. Mặt bằng sản xuất kinh doanh 74

6. Chính sách thương mại 75

7. Đào tạo nguồn nhân lực 77

8. Công nghệ 77

Kết luận 79

Tài liệu tham khảo 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY