Luận văn Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 3CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. Khái niệm ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 31.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 31.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 31.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 31.1.2.2. Căn cứ vào độ tín nhiệm của khách hàng. 41.1.2.3. Căn cứ vào phương thức cho vay 41.1.2.4. Căn cứ vào nguồn gốc khoản vay. 51.1.2.5. Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền vay 52.1. Nội dung cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 51.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 51.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 61.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 71.2.3.1. Căn cứ vào mục đích cho vay: Gồm hai loại 71.2.3.2. Căn cứ vào nguồn gốc của các khoản trả nợ. 71.2.3.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 81.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng 81.2.4.1. Những nhân tố thuộc về ngân hàng 81.2.4.2. Những nhân tố thuộc về khách hàng. 101.2.4.3. Những nhân tố thuộc về môi trường. 111.2.5. Lợi ích của hoạt động cho vay tiêu dùng đối với NHTM 12CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 142.1. Tổng quan về sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 142.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của SGD Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 142.1.2. Các lĩnh vực kinh doanh 152.1.3. Cơ cấu tổ chức. 162.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 172.1.4.1. Hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng 172.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 192.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 192.2.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. 192.2.1.1. Quy trình cho vay tiêu dùng của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . 192.2.1.2. Đối tượng cho vay và điều kiện cho vay. 222.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 222.2.2.1. Tình hình chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 232.2.2.2. Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng. 282.2.2.3. Chất lượng tín dụng tiêu dùng. 29CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 313.1. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 313.1.1. Những kết quả đạt được. 313.1.2. Hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 313.1.2.1. Hạn chế còn tồn tại. 313.1.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 323.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 333.2.1. Mục tiêu kinh doanh. 333.2.2. Đối tượng khách hàng. 343.2.3. Đa dạng hoá sản phẩm. 343.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 343.3. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 343.3.1. Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 343.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 353.3.3. Hoàn thiện các quy trình, quy chế trong ngân hàng. 353.3.4. Mở rộng và hợp tác với các đối tác chiến lược. 363.3.5. Hiện đại hoá công nghệ trong ngân hàng. 363.4. Một số kiến nghị. 363.4.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước 363.4.2. Đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 37KẾT LUẬN 38

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 3

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3

1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 3

1.1.2.2. Căn cứ vào độ tín nhiệm của khách hàng. 4

1.1.2.3. Căn cứ vào phương thức cho vay 4

1.1.2.4. Căn cứ vào nguồn gốc khoản vay. 5

1.1.2.5. Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền vay 5

2.1. Nội dung cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 5

1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 5

1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 6

1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 7

1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích cho vay: Gồm hai loại 7

1.2.3.2. Căn cứ vào nguồn gốc của các khoản trả nợ. 7

1.2.3.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 8

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng 8

1.2.4.1. Những nhân tố thuộc về ngân hàng 8

1.2.4.2. Những nhân tố thuộc về khách hàng. 10

1.2.4.3. Những nhân tố thuộc về môi trường. 11

1.2.5. Lợi ích của hoạt động cho vay tiêu dùng đối với NHTM 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 14

2.1. Tổng quan về sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của SGD Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14

2.1.2. Các lĩnh vực kinh doanh 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức. 16

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 17

2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng 17

2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 19

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 19

2.2.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. 19

2.2.1.1. Quy trình cho vay tiêu dùng của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . 19

2.2.1.2. Đối tượng cho vay và điều kiện cho vay. 22

2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 22

2.2.2.1. Tình hình chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 23

2.2.2.2. Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng. 28

2.2.2.3. Chất lượng tín dụng tiêu dùng. 29

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 31

3.1. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 31

3.1.1. Những kết quả đạt được. 31

3.1.2. Hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 31

3.1.2.1. Hạn chế còn tồn tại. 31

3.1.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 32

3.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 33

3.2.1. Mục tiêu kinh doanh. 33

3.2.2. Đối tượng khách hàng. 34

3.2.3. Đa dạng hoá sản phẩm. 34

3.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 34

3.3. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 34

3.3.1. Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 34

3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 35

3.3.3. Hoàn thiện các quy trình, quy chế trong ngân hàng. 35

3.3.4. Mở rộng và hợp tác với các đối tác chiến lược. 36

3.3.5. Hiện đại hoá công nghệ trong ngân hàng. 36

3.4. Một số kiến nghị. 36

3.4.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước 36

3.4.2. Đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY