Luận văn Mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ CÁC HÌNH THỨC MẶT TRẬN

DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG CÁCH MẠNG VIỆTNAM.7

1.1. Cơ sở lý luận.7

1.2. Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và những

tiền đề, điều kiện cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất ViệtNam .18

1.3. Các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạngViệt Nam .21

Tiểu kết chương 1.28

Chương 2. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG KHÁNG

CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945 -1954).30

2.1. Mặt trận Dân tộc thống nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính

quyền nhân dân (9/1945 – 12/1946).30

2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và nhu cầu, chủ trương mở rộng Mặt trận đoànkết dân tộc.30

2.1.2. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam góp phần

xây dựng và bảo vệ chính quyền .36

2.2. Mặt trận Dân tộc thống nhất thực hiện nhiệm vụ của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp xâm lược (12-1946 đến 7-1954).49

2.2.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và yêu cầu mở rộngMặt trận Dân tộc Thống nhất.49

2.2.2. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt góp phần giành thắng lợi bước

đầu của cuộc kháng chiến (1946 - 1950).52

2.2.3. Mặt trận Liên Việt góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi

hoàn toàn (1951 - 1954).59

Tiếu kết chương 2.69

Chương 3. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG KHÁNG

CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975) .71

3.1. Bối cảnh tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau Hiệp định

Giơnevơ 1954.71

3.2. Mặt trận Dân tộc thống nhất thực hiện nhiệm vụ của cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước.73

3.2.1. Mặt trận Liên Việt hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình .73

3.2.2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây

dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nướcnhà .76

3.2.3. Mặt trận Dân tộc thống nhất miền Nam với sự nghiệp chống Mỹ,

cứu nước (1960 - 1975) .96

Tiểu kết chương 3.140

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY