Luận văn Logistics và phát triển logistics trong vận tải biển Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS 3I. Khái quát về logistics 31. Khái niệm và tầm quan trọng của logistics 31.1. Khái niệm về logistics 31.2. Tầm quan trọng của logistics 72. Một số cách tiếp cận về logistics 102.1. Tiếp cận logistics theo trục ngang 122.2. Tiếp cận logistics theo hình tháp 133. Đặc điểm của logistics 143.1. Logistics là một dịch vụ 143.2. Logistics có chức năng hỗ trợ 154. Các yếu tố tạo nên chuỗi logistics 174.1. Yếu tố vận tải 184.2. Yếu tố kho bãi 194.4. Nhân lực và đào tạo nhân lực 204.5. Tài liệu kỹ thuật 214.6. Thiết bị kiểm tra và hỗ trợ 214.7. Yếu tố nhà xưởng 225. Vận hành logistics 235.1. Chu kỳ hoạt động của logistics 235.2. Hoạt động Marketing 255.3. Vòng đời sản phẩm 26II. Quản trị logistics 271. Vai trò của quản trị logistics 272. Trách nhiệm của nhà quản trị logistics 283. Hệ thống quản trị logistics 283.1. Phân tích tổng chi phí 283.2. Tiếp cận doanh nghiệp. 283.3. Dịch vụ khách hàng 283.4. Các kênh phân phối 28III. Mối quan hệ giữa vận tải biển và logistics 281. Tầm quan trọng của vận tải biển trong thương mại quốc tế hiện nay 281.1. Ưu điểm của vận tải biển 281.2. Phát triển vận tải hàng hoá bằng đường biển là động lực thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế 282. Logistics trong hoạt động giao nhận, vận tải biển 283. Các yếu tố tác động tới vận tải biển và logistics trong tương lai 28CHƯƠNG II 28HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN, VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 28I. Lợi ích do logistics đem lại cho các doanh nghiệp giao nhận,vận tải biển 281. Giảm chi phí 282. Nâng cao mức độ linh hoạt trong hoạt động của các DN 283. Tăng cường chất lượng dịch vụ 284. Tăng doanh thu và lợi nhuận 28II. Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp giao nhận, vận tải biển tại Việt Nam 281. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp giao nhận, vận tải biển Việt Nam 282. Nhận thức của các DN giao nhận, vận tải biển về logistics 283. Thực tiễn áp dụng logistics trong các DN giao nhận, vận tải biển Việt Nam 28III. Các yếu tố tác động tới hoạt động logistics trong vận tải biển tại Việt Nam những năm tới 281. Các yếu tố khách quan 281.1. Một số xu hướng phát triển vận tải biển trên thế giới 281.2. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO tạo điều kiện phát triển ngoại thương Việt Nam 281.3. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin có tác động mạnh tới chất lượng dịch vụ vận tải 282. Các yếu tố chủ quan 282.1. Chiến lược phát triển ngành vận tải biển Việt Nam 282.2. Xây dựng cảng trung chuyển container 282.3. Khuyến khích sử dụng vận tải đa phương thức 28CHƯƠNG III 28MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS TRONG GIAO NHẬN, VẬN TẢI BIỂN TẠI VIỆT NAM 28I. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng logistics trong vận tải biển tại Việt Nam 281.Thuận lợi 282. Khó khăn 282.1. Cơ sơ hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ 282.2. Hành lang pháp lý cho hoạt động logistics chưa được thiết lập 282.3. Chưa có đào tạo chuyên môn cho đội ngũ lao động hoạt động trong lĩnh vực logistics 282.4. Cạnh tranh quá mạnh từ các công ty nước ngoài 28II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển logistics trong vận tải biển tại Việt Nam 281. Các giải pháp vĩ mô 281.1. Cần ban hành các quy định pháp luật tạo điều kiện phát triển logistics 281.2. Cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ và tiên tiến 281.3. Liên kết các hiệp hội ngành nghề có liên quan để phát huy vai trò sẵn có của họ 281.4. Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu của hoạt động logistics 282. Giải pháp vi mô 282.1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng cho khách hàng 282.2. Liên doanh với các công ty logistics nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm 282.3. Tin học hoá hệ thống quản lý trong nội bộ DN 282.4. Chú trọng hoạt động Marketing để thu hút khách hàng 28KẾT LUẬN 28

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS 3

I. Khái quát về logistics 3

1. Khái niệm và tầm quan trọng của logistics 3

1.1. Khái niệm về logistics 3

1.2. Tầm quan trọng của logistics 7

2. Một số cách tiếp cận về logistics 10

2.1. Tiếp cận logistics theo trục ngang 12

2.2. Tiếp cận logistics theo hình tháp 13

3. Đặc điểm của logistics 14

3.1. Logistics là một dịch vụ 14

3.2. Logistics có chức năng hỗ trợ 15

4. Các yếu tố tạo nên chuỗi logistics 17

4.1. Yếu tố vận tải 18

4.2. Yếu tố kho bãi 19

4.4. Nhân lực và đào tạo nhân lực 20

4.5. Tài liệu kỹ thuật 21

4.6. Thiết bị kiểm tra và hỗ trợ 21

4.7. Yếu tố nhà xưởng 22

5. Vận hành logistics 23

5.1. Chu kỳ hoạt động của logistics 23

5.2. Hoạt động Marketing 25

5.3. Vòng đời sản phẩm 26

II. Quản trị logistics 27

1. Vai trò của quản trị logistics 27

2. Trách nhiệm của nhà quản trị logistics 28

3. Hệ thống quản trị logistics 28

3.1. Phân tích tổng chi phí 28

3.2. Tiếp cận doanh nghiệp. 28

3.3. Dịch vụ khách hàng 28

3.4. Các kênh phân phối 28

III. Mối quan hệ giữa vận tải biển và logistics 28

1. Tầm quan trọng của vận tải biển trong thương mại quốc tế hiện nay 28

1.1. Ưu điểm của vận tải biển 28

1.2. Phát triển vận tải hàng hoá bằng đường biển là động lực thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế 28

2. Logistics trong hoạt động giao nhận, vận tải biển 28

3. Các yếu tố tác động tới vận tải biển và logistics trong tương lai 28

CHƯƠNG II 28

HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN, VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 28

I. Lợi ích do logistics đem lại cho các doanh nghiệp giao nhận,vận tải biển 28

1. Giảm chi phí 28

2. Nâng cao mức độ linh hoạt trong hoạt động của các DN 28

3. Tăng cường chất lượng dịch vụ 28

4. Tăng doanh thu và lợi nhuận 28

II. Hoạt động logistics trong các doanh nghiệp giao nhận, vận tải biển tại Việt Nam 28

1. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp giao nhận, vận tải biển Việt Nam 28

2. Nhận thức của các DN giao nhận, vận tải biển về logistics 28

3. Thực tiễn áp dụng logistics trong các DN giao nhận, vận tải biển Việt Nam 28

III. Các yếu tố tác động tới hoạt động logistics trong vận tải biển tại Việt Nam những năm tới 28

1. Các yếu tố khách quan 28

1.1. Một số xu hướng phát triển vận tải biển trên thế giới 28

1.2. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO tạo điều kiện phát triển ngoại thương Việt Nam 28

1.3. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin có tác động mạnh tới chất lượng dịch vụ vận tải 28

2. Các yếu tố chủ quan 28

2.1. Chiến lược phát triển ngành vận tải biển Việt Nam 28

2.2. Xây dựng cảng trung chuyển container 28

2.3. Khuyến khích sử dụng vận tải đa phương thức 28

CHƯƠNG III 28

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS TRONG GIAO NHẬN, VẬN TẢI BIỂN TẠI VIỆT NAM 28

I. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng logistics trong vận tải biển tại Việt Nam 28

1.Thuận lợi 28

2. Khó khăn 28

2.1. Cơ sơ hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ 28

2.2. Hành lang pháp lý cho hoạt động logistics chưa được thiết lập 28

2.3. Chưa có đào tạo chuyên môn cho đội ngũ lao động hoạt động trong lĩnh vực logistics 28

2.4. Cạnh tranh quá mạnh từ các công ty nước ngoài 28

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển logistics trong vận tải biển tại Việt Nam 28

1. Các giải pháp vĩ mô 28

1.1. Cần ban hành các quy định pháp luật tạo điều kiện phát triển logistics 28

1.2. Cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ và tiên tiến 28

1.3. Liên kết các hiệp hội ngành nghề có liên quan để phát huy vai trò sẵn có của họ 28

1.4. Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu của hoạt động logistics 28

2. Giải pháp vi mô 28

2.1. Nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng cho khách hàng 28

2.2. Liên doanh với các công ty logistics nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm 28

2.3. Tin học hoá hệ thống quản lý trong nội bộ DN 28

2.4. Chú trọng hoạt động Marketing để thu hút khách hàng 28

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY