Luận văn Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤCLời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU. 07 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN 1.1. Rủi ro trong nền kinh tế . 10 1.2. Rủi ro tín dụng . 10 1.3. Thị trường BĐS và rủi ro trong cho vay BĐS của các NHTM . 11 1.3.1. Thị trường bất động sản . 11 1.3.1.1. Khái niệm thị trường bất động sản . 11 1.3.1.2. Đặc trưng của thị trường bất động sản . 121.3.1.3 Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế . 181.3.2. Rủi ro trong cho vay bất động sản của các NHTM. 19 1.3.2.1 Khái niệm . 19 1.3.2.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro trong cho vay bất động sản . 19 1.3.2.3 Hậu quả khi bùng nổ rủi ro cho vay bất động sản . 20 1.4. Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản . 23 1.4.1. Nội dung. 23 1.4.2 Ý nghĩa của việc kiểm soát rủi ro trongcho vay bất động sản của các NHTM . 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 25 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM2.1. Sự phát triển của thị trường BĐS tại TP HCM trong thời gian qua 27 2.1.1. Những thành tựu đạt được về phát triển thị trường bất động sản. . 33 2.1.2. Những mặt hạn chế .33 2.2. Nghiệp vụ cho vay bất động sản của các NHTM trên địa bàn TP HCM . 35 2.2.1. Tổ chức cho vay đầu tư bất động sản.35 2.2.2. Thành tựu và những hạn chế.36 2.2.2.1. Những kết quả đạt được . 38 2.2.2.2. Những mặt hạn chế và rủi ro tiềm ẩn . 39 2.3. Thực trạng về kiểm soát rủi ro trong chovay bất động sản của các NHTM trên địa bàn TP HCM . 45 2.3.1. Những mặt kiểm soát đã thực hiện được . 45 2.3.1.1. Về phía ngân hàng nhà nước. 45 2.3.1.2. Về phía các NHTM. 46 2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong kiểm soát cho vay bất động sản hiện nay 47 2.3.2.1. Về phía ngân hàng nhà nước. 47 2.3.2.2. Về phía các NHTM. 48 2.4 Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về rủi ro trong cho vay bất động sản . 49 2.4.1 Rủi ro tín dụng bất động sản- một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ tại các nước Đông á năm 1997 . 49 2.4.2 Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn (Subprime mortgage crisis) ở Mỹ . 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 58 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHOVAY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 3.1. Định hướng phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế nói chung và TP HCM nói riêng từ nay đến năm 2020 . 59 3.2. Các giải pháp kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản của các NHTM . 60 3.2.1. Giải pháp ở góc độ vĩ mô. 60 3.2.1.1 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước . 60 3.2.1.2. Đối với các doanh nghiệp đầu tư xâydựng các dự án BĐS . 63 3.2.1.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước . 64 3.2.2. Giải pháp ở góc độ vi mô (đối với các NHTM).65 3.2.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay phù hợpvới đặc thù thị trường bất động sản . 65 3.2.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra trước,trong và sau khi cho vay. 67 3.2.2.3. Thành lập bộ phận chuyên môn định giá tài sản đảm bảo . 69 3.2.2.4. Tổ chức các cán bộ thẩm định và quản lý tín dụng theo ngành. 69 3.2.2.5. Về đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng . 70 3.2.3. Giải pháp hỗ trợ khác của các đơn vị có liên quan.71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 72 KẾT LUẬN CHUNG. 73

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU. 07

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO, RỦI RO TÍN

DỤNG VÀ RỦI RO TRONG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN

1.1. Rủi ro trong nền kinh tế . 10

1.2. Rủi ro tín dụng . 10

1.3. Thị trường BĐS và rủi ro trong cho vay BĐS của các NHTM . 11

1.3.1. Thị trường bất động sản . 11

1.3.1.1. Khái niệm thị trường bất động sản . 11

1.3.1.2. Đặc trưng của thị trường bất động sản . 12

1.3.1.3 Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế . 18

1.3.2. Rủi ro trong cho vay bất động sản của các NHTM. 19

1.3.2.1 Khái niệm . 19

1.3.2.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro trong cho vay bất động sản . 19

1.3.2.3 Hậu quả khi bùng nổ rủi ro cho vay bất động sản . 20

1.4. Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản . 23

1.4.1. Nội dung. 23

1.4.2 Ý nghĩa của việc kiểm soát rủi ro trongcho vay bất động sản của các NHTM . 24

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 25

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO

VAY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM

2.1. Sự phát triển của thị trường BĐS tại TP HCM trong thời gian qua 27

2.1.1. Những thành tựu đạt được về phát triển thị trường bất động sản. . 33

2.1.2. Những mặt hạn chế .33

2.2. Nghiệp vụ cho vay bất động sản của các NHTM trên địa bàn TP HCM . 35

2.2.1. Tổ chức cho vay đầu tư bất động sản.35

2.2.2. Thành tựu và những hạn chế.36

2.2.2.1. Những kết quả đạt được . 38

2.2.2.2. Những mặt hạn chế và rủi ro tiềm ẩn . 39

2.3. Thực trạng về kiểm soát rủi ro trong chovay bất động sản của các

NHTM trên địa bàn TP HCM . 45

2.3.1. Những mặt kiểm soát đã thực hiện được . 45

2.3.1.1. Về phía ngân hàng nhà nước. 45

2.3.1.2. Về phía các NHTM. 46

2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong kiểm soát cho vay bất động sản hiện nay 47

2.3.2.1. Về phía ngân hàng nhà nước. 47

2.3.2.2. Về phía các NHTM. 48

2.4 Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về rủi ro trong cho

vay bất động sản . 49

2.4.1 Rủi ro tín dụng bất động sản- một trong những nguyên nhân gây ra

cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ tại các nước Đông á năm 1997 . 49

2.4.2 Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn

(Subprime mortgage crisis) ở Mỹ . 54

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 58

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO

VAY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM

3.1. Định hướng phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế nói

chung và TP HCM nói riêng từ nay đến năm 2020 . 59

3.2. Các giải pháp kiểm soát rủi ro cho vay bất động sản của các NHTM . 60

3.2.1. Giải pháp ở góc độ vĩ mô. 60

3.2.1.1 Đối với các cơ quan quản lý nhà nước . 60

3.2.1.2. Đối với các doanh nghiệp đầu tư xâydựng các dự án BĐS . 63

3.2.1.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước . 64

3.2.2. Giải pháp ở góc độ vi mô (đối với các NHTM).65

3.2.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay phù hợpvới đặc thù thị trường bất động sản . 65

3.2.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra trước,trong và sau khi cho vay. 67

3.2.2.3. Thành lập bộ phận chuyên môn định giá tài sản đảm bảo . 69

3.2.2.4. Tổ chức các cán bộ thẩm định và quản lý tín dụng theo ngành. 69

3.2.2.5. Về đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng . 70

3.2.3. Giải pháp hỗ trợ khác của các đơn vị có liên quan.71

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 72

KẾT LUẬN CHUNG. 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY