Luận văn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỂN VỀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 61.1. Khu kinh tế cửa khẩu và vai trò của nó 61.2. Sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp 221.3. Kinh nghiệm về phát triển khu kinh tế cửa khẩu trong quá trình hội nhập 37Chương 2: THỰC TRẠNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG THÁP TRONG NHỮNG NĂM QUA 442.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển khu kinh tế cửa khẩu 442.2. Những kết quả đạt được và vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp 50Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 783.1. Những quan điểm và mục tiêu cơ bản 783.2. Giải pháp chủ yếu phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp hiện nay 83KẾT LUẬN 98DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỂN VỀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 6

1.1. Khu kinh tế cửa khẩu và vai trò của nó 6

1.2. Sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp 22

1.3. Kinh nghiệm về phát triển khu kinh tế cửa khẩu trong quá trình hội nhập 37

Chương 2: THỰC TRẠNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG THÁP TRONG NHỮNG NĂM QUA 44

2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển khu kinh tế cửa khẩu 44

2.2. Những kết quả đạt được và vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp 50

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 78

3.1. Những quan điểm và mục tiêu cơ bản 78

3.2. Giải pháp chủ yếu phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp hiện nay 83

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY