Luận văn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 6 1.1. Khu kinh tế cửa khẩu và các mô hình lý thuyết 6 1.2. Vai trò của khu kinh tế cửa khẩu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 25 1.3. Kinh nghiệm phát triển mô hình khu kinh tế cửa khẩu trên thế giới 29 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 42 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các phương án phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 42 2.2. Thực trạng xây dựng phát triển và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trước và sau khi phê duyệt đề án 46 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 64 3.1. Phương hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 64 3.2. Các giải pháp cơ bản thực thi đề án phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong hội nhập kinh tế quốc tế 66 KẾT LUẬN 92  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 6

1.1. Khu kinh tế cửa khẩu và các mô hình lý thuyết 6

1.2. Vai trò của khu kinh tế cửa khẩu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 25

1.3. Kinh nghiệm phát triển mô hình khu kinh tế cửa khẩu trên thế giới 29

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 42

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các phương án phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 42

2.2. Thực trạng xây dựng phát triển và hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trước và sau khi phê duyệt đề án 46

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 64

3.1. Phương hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 64

3.2. Các giải pháp cơ bản thực thi đề án phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong hội nhập kinh tế quốc tế 66

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

PHỤ LỤC 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY