Luận văn Khu công nghiệp với sự phát triển Kinh tế - Xã hội ở tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 1.1. Khu công nghiệp và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 6 1.2. Những nhân tố chủ yếu chi phối tác động của khu công nghiệp tới sự phát triển kinh tế - xã hội 30 1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh về xử lý tác động tiêu cực trong phát triển khu công nghiệp 34 Chương 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 44 2.1. Sự ra đời và phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương 44 2.2. Đánh giá những tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hải Dương 60 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẢI DƯƠNG GẮN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN 77 3.1. Phương hướng phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội 77 3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy mặt tích cực và ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong phát triển các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hải Dương 89 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 110

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6

1.1. Khu công nghiệp và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 6

1.2. Những nhân tố chủ yếu chi phối tác động của khu công nghiệp tới sự phát triển kinh tế - xã hội 30

1.3. Kinh nghiệm của một số tỉnh về xử lý tác động tiêu cực trong phát triển khu công nghiệp 34

Chương 2: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 44

2.1. Sự ra đời và phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương 44

2.2. Đánh giá những tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hải Dương 60

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẢI DƯƠNG GẮN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN 77

3.1. Phương hướng phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội 77

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy mặt tích cực và ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong phát triển các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hải Dương 89

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY