Luận văn Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC .3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT.6

MỞ ĐẦU.7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Mục đích nghiên cứu.9

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.9

4. Giả thuyết khoa học .9

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.10

6. Nhiệm vụ nghiên cứu .10

7. Phương pháp nghiên cứu.10

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC

TẬP CỦA SINH VIÊN.12

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề về khó khăn trong hoạt động học tập.12

1.1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới .12

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam .17

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.21

1.2.1. Khó khăn.21

1.2.2. Khó khăn trong hoạt động học tập.22

1.3. Hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trường CĐSP Ninh Thuận.234

1.3.1. Sinh viên sư phạm.23

1.3.2. Hoạt động học tập.31

1.3.3. Hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trường CĐSP Ninh Thuận .38

1.4. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân

tộc Chăm tại trường CĐSP Ninh Thuận .45

1.5. Nguyên nhân của những khó khăn trong hoạt động học tập.50

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC CHĂM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ

PHẠM NINH THUẬN .54

2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu.54

2.1.1. Sơ lược về trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.54

2.1.2. Sơ lược về người dân tộc Chăm ở Ninh Thuận .56

2.2. Thể thức và phương pháp nghiên cứu .58

2.2.1. Công cụ nghiên cứu .58

2.2.2. Mẫu nghiên cứu .61

2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng .62

2.3.1. Thực trạng khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên người dân tộc

Chăm tại trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận .62

2.3.2. Thực trạng nguyên nhân của những khó khăn trong hoạt động học tập của

sinh viên người dân tộc Chăm tại trường CĐSP Ninh Thuận .84

2.3.3. Một số biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn và nâng cao chất lượng

học tập của sinh viên người dân tộc Chăm tại trường Cao đẳng sư phạm NinhThuận . 101

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 118

1. Kết luận . 1185

2. Kiến nghị . 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 121

PHỤ LỤC . 127

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY