Luận văn Khảo sát tình hình chuyển dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên một số văn bản dịch Anh - Việt

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu .

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

3. Mục đích ý nghĩa .

4. Phạm vi đối tượng nghiên cứu .

5. Phương pháp nghiên cứu .

6. Bố cục của luận văn

CHưƠNG 1:NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI, CÂU

NGHI VẤN, CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰC

1.1 Các khái niệm liên quan.

1.1.1 Câu

1.1.2 Phân loại câu

1.1.3 Hành vi ngôn ngữ

1.1.4 Tiền giả định.

1.1.5 Hàm ngôn.

1.1.6. Hư từ.

1.1.7 Ngữ cảnh .

1.1.8 Một số phương pháp dich thuật .

1.2. Câu nghi vấn đích thực tiếng Anh và tiếng Việt .

1.2.1 Định nghĩa chung về câu nghi vấn và câu nghi vấn đích thực

(theo cách nói thông thường là câu hỏi). .

1.2.2 Các kiểu câu nghi vấn đích thực .

1.2.2.1 Câu nghi vấn đích thực trong tiếng Anh .

Các dạng câu nghi vấn đích thực truyền thống:

Loại 1: Yes/No question: Câu hỏi tổng quát3

Loại 2: WH – Question: Câu hỏi có chứa đại từ nghi vấn/ Câu

hỏi đặc biệt

Loại 3: Alternative question : Câu hỏi lựa chọn

Câu nghi vấn tu từ: Câu hỏi có giá trị gián tiếp

Cấu trúc và phương tiện biểu hiện câu nghi vấn đích thực trong

tiếng Anh:

Loại 1: Yes/No question: Câu hỏi tổng quát

Loại 2: WH – Question: Câu hỏi có chứa đại từ nghi vấn/ Câu

hỏi đặc biệt

Loại 3: Alternative question : Câu hỏi lựa chọn

1.2.2.2 Câu nghi vấn đích thực trong tiếng Việt:

Các dạng câu nghi vấn đích thực

Loại 1: Câu hỏi lựa chọn

Loại2: Câu hỏi không lựa chọn

Các nghĩa bổ sung của câu hỏi

Cấu trúc và phương tiện biểu hiện nghĩa của câu nghi vấn đích

thực trong tiếng Việt.

Loại 1: Câu hỏi lựa chọn.

Loại 2: Câu hỏi không lựa chọn

Tiểu kết:

CHưƠNG 2:TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH THỰCTỪ

TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT

2.1 Yes/ No questions – Câu hỏi lựa chọn

2.1.1 Câu hỏi lựa chọn sử dụng trợ từ ngữ khí

2.1.1.1 À / Hả

2.1.1.2 ư / Sao

2.1.1.3 Nhé / nhỉ4

2.1.1.4 Liệu

2.1.1.5 Chắc

2.1.1.6 Hình như thì phải

2.1.1.7 Chẳng lẽ / Chẳng nhẽ / có lẽ

2.1.1.8 Chứ

2.1.2 Câu hỏi lựa chọn xác định dùng tác tử hỏi

2.1.2 có không

2.1.2.2 Hay /Hay là

2.1.2.3 hay không

2.1.2.4 chưa / đã chưa

2.1.2.5 Chăng

2.1.3 Các dạng câu hỏi lựa chọn đặc biệt

2.1.3.1 Tag question - Câu hỏi đuôi

2.1.3.2 Câu hỏi có/không trong tiếng Anh chuyển dịch sang câu hỏi

tiêng Việt không có tiểu từ mang tín hiệu nghi vấn

2.1.3.3 Câu hỏi có/không trong tiếng Anh ngầm ẩn đại từ nghi vấn.

2.2 WH questions – Câu hỏi không lựa chọn ( Câu hỏi có chứa đại

từ nghi vấn)

2.2.1 Hỏi về người

2.2.2 Hỏi về vật và đối tượng của hành động

2.2.3 WHat dùng trong câu hỏi phân loại

2.2.4 Hỏi về sở hữu

2.2.5 Hỏi về nguyên nhân

2.2.6 Hỏi về thời gian

2.2.7 Hỏi về địa điểm - Hỏi về hướng chuyển động

2.2.8 Hỏi thăm, hỏi về cách thức hành động, tính chất hay đặc trưng

của sự vật5

2.3 Alternative questions – Câu hỏi lựa chọn

CHưƠNG 3:NHỮNG LưU Ý KHI CHUYỂN DỊCH CÂU NGHI VẤN ĐÍCH

THỰC TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT

3.1 Những nét tương đồng và khác biệt về cấu trúc và ngữ nghĩa

của câu nghi vấn đích thực giữa hai ngôn ngữ

3.1.1 Những nét tương đồng

3.1.2 Những nét khác biệt

3.2. Câu hỏi có /không và câu hỏi có từ hỏi WH-

3.3 Về việc chuyển dịch nghĩa dụng học của câu hỏi

3.4 Hư từ và cách sử dụng khi chuyển dịch câu hỏi

3.5 Lưu ý về việc sử dụng từ xưng hô trong chuyển dịch

3.5.1 Dịch đại từ nhân xưng

3.5.2 Dịch tên riêng

3.5.3 Yếu tố văn hoá

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY