Luận văn Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa sớm trên cây nhãn Xuồng cơm vàng (Dimocarpuslongan Lour.)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC BẢNG. viii

DANH MỤC HÌNH .ix

I. Lí do chọn đề tài .1

II. Mục tiêu nghiên cứu.3

III. Đối tượng nghiên cứu.3

IV. Nhiệm vụ nghiên cứu.3

IV. Phạm vi nghiên cứu .3

Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.4

1.1. Đặc điểm cây nhãn Xuồng cơm vàng.4

1.1.1. Phân loại thực vật.4

1.1.2. Đặc điểm nông học của cây nhãn.4

1.1.3. Đặc điểm sinh học và nguồn gốc nhãn Xuồng cơm vàng.7

1.2. Một số khái niệm về sự phát triển ở thực vật có hoa .7

1.2.1. Đủ khả năng ra hoa.7

1.2.2. Cảm ứng ra hoa .7

1.2.3. Sự quyết định ra hoa.8

1.3. Sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản .8

1.3.1. Sự thay đổi về hình thái giải phẩu của chồi ngọn .8

1.3.2. Sự thay đổi về kiểu sắp xếp lá.8

1.3.3. Sự thay đổi về mặt sinh hóa của mô phân sinh ngọn chồi .9

1.3.4. Cấu trúc và chức năng của mô phân sinh ngọn chổi.10

1.4. Các yếu tố của sự ra hoa .15

1.4.1. Sự chuyển tiếp ra hoa.15

1.4.2. Sự tượng hoa .15

1.4.3. Sự tăng trưởng và nở hoa .15

1.4.4. Các chất nội sinh .16

1.4.5. Dinh dưỡng.171.5. Các kiểu nở hoa .17

1.6. Sự ra hoa của cây nhãn .17

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa của cây nhãn.19

1.7.1. Môi trường .19

1.7.2. Giống.20

1.7.3. Chất điều hòa tăng trưởng.20

1.7.4. Biện pháp canh tác .23

1.8. Một số biện pháp xử lí ra hoa trên cây nhãn .25

1.8.1. Phương pháp khoanh (xiết) cành .25

1.8.2. Xử lí hóa chất .26

1.9. Các nghiên cứu liên quan tới cây nhãn.27

Chương II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.29

2.1. Vật liệu .29

2.2. Phương pháp nghiên cứu.29

2.2.1. Nội dung 1: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến thời

gian ra hoa trên cây nhãn Xuồng cơm vàng.35

2.2.2. Nội dung 2: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến tỷ lệ

ra hoa và chiều dài phát hoa (%) trên cây nhãn Xuồng cơm vàng .35

2.2.3. Nội dung 3: Quan sát hình thái giải phẫu của chồi non .36

2.2.4. Nội dung 4: Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hoạt

tính của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong đỉnh sinh trưởng của nhãn

Xuồng cơm vàng .37

2.2.5. Nội dung 5: Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến năng suất cây

nhãn Xuồng cơm vàng .40

2.2.6. Nội dung 6: Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến phẩm chất trái

nhãn Xuồng cơm vàng .41

2.2.7. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hiệu quả kinh tế.42

2.2.8. Phương pháp xử lí số liệu.42

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .43

3.1. Kết quả .433.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến thời gian ra hoa

của cây.43

3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp xử lý ra hoa đến tỷ lệ (%) ra hoa và

chiều dài phát hoa trên cây.45

3.1.3. Quan sát hình thái giải phẫu của đỉnh sinh trưởng trước xử lí và sau khi xử lí..50

3.1.4. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến hoạt tính của các chất điều

hòa sinh trưởng thực vật trong đỉnh sinh trưởng của nhãn Xuồng cơm vàng .54

3.1.5. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến năng suất của trái nhãn

Xuồng cơm vàng .57

3.1.6. Ảnh hưởng của các phương pháp xử lí ra hoa đến phẩm của trái nhãn Xuồng

cơm vàng .61

3.1.7. Hiệu quả kinh tế trên 0,1ha .62

3.2. Thảo luận.63

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67

4.1. Kết luận .67

4.2. Đề nghị .67

TÀI LIỆU THAM KHẢO.68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY