Luận văn Khảo cứu cộng đồng người Mông theo đạo tin lành qua một số nghi lễ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 8

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn . 8

7. Bố cục của luận văn . 8

NỘI DUNG. 9

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HIỆN TRẠNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO,

TÍN NGưỠNG CỦA NGưỜI MÔNG. 9

1.1. Vài nét về cộng đồng người Mông . 9

1.1.1. Lịch sử tộc người Mông và quá trình di cư vào Việt Nam . 9

1.1.2. Về tổ chức xã hội, dòng họ và gia đình cùng với đời sống văn hóa vật

chất, tinh thần và những giá trị biểu hiện đặc trưng . 13

1.2. Vài nét về cộng đồng Mông theo Tin lành ở Việt Nam. 19

1.2.1. Khái quát chung về đạo Tin lành và quá trình du nhập đạo Tin lành vào

cộng đồng người Mông ở Tây Bắc. 19

1.2.2. Hiện trạng . 26

1.2.3 Nguyên nhân của sự cải đạo . 30

Tiểu kết chương 1. 40

Chương 2. ẢNH HưỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI VĂN HÓA

TRUYỀN THỐNG CỦA NGưỜI MÔNG QUA KHẢO CỨU MỘT SỐ

NGHI LỄ. 41

2.1 Ảnh hưởng của đạo Tin lành đến các nghi lễ cộng đồng. 412.1.1. Ảnh hưởng của đạo Tin lành đến quan hệ gia đình và nghi lễ thờ cúng

tổ tiên. 41

2.1.2. Sự thay đổi trong thiết chế xã hội và các nghi lễ cộng đồng. 56

2.2. Sự ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với các nghi lễ cá nhân . 66

2.2.1. Lễ cúng khi sinh con. 66

2.2.2. Nghi lễ cưới xin . 74

2.2.3. Nghi lễ tang ma . 90

Tiểu kết chương 2. 105

KẾT LUẬN . 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY