Luận văn Kháng nghị phúc thẩm hình sự của viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

MỤC LỤC

TRANG

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 01

2. Tình hình nghiên cứu 03

3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 04

4. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 05

5. Cơ sở khoa học của đề tài 06

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 06

7 Điểm mới của đề tài 06

8. Cơ cấu luận văn 06

CHƢƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ

KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM07

1.1 Khái niệm kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện

kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án hình07

1.2 Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về kháng nghị

phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát trong quá trình

giải quyết vụ án hình sự13

1.2.1 Đối tượng kháng nghị phúc thẩm 13

1.2.2 Thời hạn kháng nghị phúc thẩm hình sự 20

1.2.3 Căn cứ kháng nghị kháng nghị phúc thẩm hình sự 25

1.2.4 Bổ sung, thay đổi, rút kháng nghị phúc thẩm hình sự 28

1.2.5 Thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm hình sự 31

1.2.6 Trình tự, thủ tục kháng nghị phúc thẩm hình sự 32

1.2.7 Hậu quả của việc kháng nghị phúc thẩm hình sự 34

Kết luận chương 1 38CHƢƠNG 2 TÌNH HÌNH KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM

SÁT NHÂN DÂN TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 200641

2.1 Vài nét về tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân 41

2.2 Những kết quả đạt được và những tồn tại trong kháng

nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân từ

năm 2002 đến năm 2006.43

2.2.1 Những kết quả đạt được trong kháng nghị phúc thẩm

hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân43

2.2.2 Những tồn tại trong kháng nghị phúc thẩm hình sự của

Viện kiểm sát nhân dân49

2.2.3 Những nguyên nhân gây nên những tồn tại, thiếu sót

trong kháng nghị phúc thẩm hình sự của ngành kiểm

sát nhân dân65

Kết luận chương 2 76

CHƢƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NGHỊ PHÚC

THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI

QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ78

3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về

kháng nghị phúc thẩm78

3.2 Những giải pháp về công tác tổ chức cán bộ của Viện

kiểm sát nhân dân89

3.2.1 Nâng cao trình độ năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp

của Kiểm sát viên ngành kiểm sát89

3.2.2 Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của

lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên đối với các Viện kiểmsát cấp dưới94

3.2.3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong

giải quyết kháng nghị phúc thẩm hình sự97

3.3 Một số đề xuất với cơ quan tư pháp trung ương 103

Kết luận chương 3 106

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY