Luận văn Khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Sóc Trăng theo hướng bền vững

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN

DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG.7

1.1. Tổng quan về DLST .7

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về du lịch.7

1.1.2. Khái niệm về DLST .7

1.1.3. Tài nguyên DLST. .10

1.1.4. Các loại hình DLST. .11

1.1.5. Quan hệ giữa DLST và phát triển.12

1.2. Tổng quan về phát triển Du lịch sinh thái bền vững (DLST BV).17

1.2.1. Khái quát về DLST BV.17

1.2.2. Các bộ phận hợp thành DLST BV .17

1.2.3. Các nguyên tắc trong DLST BV.19

1.2.4. Các biện pháp tự điều chỉnh nhằm đặt đến sự bền vững.22

1.2.5. Vai trò của các mối quan hệ trong phát triển DLST BV .24

Chương 2 – TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH

THÁI SÓC TRĂNG .28

2.1. Khái quát về tỉnh Sóc Trăng .28

2.1.1. Vị trí địa lí.282.1.2. Đơn vị hành chính.28

2.1.3. Đặc điểm tự nhiên.31

2.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội .34

2.1.5. Chính sách ưu đãi của tỉnh. .38

2.2. Những tiềm năng ảnh hưởng đến phát triển DLST.38

2.2.1. Tiềm năng về sinh thái tự nhiên.38

2.2.2. Tiềm năng về sinh thái nhân văn. .42

2.2.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển

DLST. .49

2.3. Hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng. .52

2.3.1. Vị thế của du lịch trong ngành kinh tế Sóc Trăng .52

2.3.2. Du lịch Sóc Trăng trong hệ thống du lịch cả nước.52

2.3.3. Hiện trạng về cơ sở vật chất phục vụ phát triển DLST. .54

2.3.4. Lượng du khách và lao động phụ vụ trong du lịch.59

2.3.5. Các dự án xúc tiến đầu tư DLST tỉnh Sóc Trăng.61

Chương 3 - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI SÓC TRĂNG

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.64

3.1. Các quan điểm cơ bản trong phát triển DLST theo hướng bền vững.64

3.1.1. Quan điểm phát triển. .64

3.1.2. Quan điểm phát triển du lịch bền vững .64

3.1.3. Quan điểm du lịch với các ngành kinh tế khác.65

3.1.4. Quan điểm du lịch gắn với an ninh quốc gia và trật tự xã hội.65

3.2. Dự báo khả năng phát triển du lịch Sóc Trăng. .65

3.3. Định hướng phát triển DLST theo hướng bền vững.68

3.3.1. Phát triển không gian DLST .68

3.3.2. Phát triển tuyến, điểm DLST.69

3.3.3. Phát triển thị trường du lịch. .74

3.3.4. Phát triển SPDL.74

3.3.5. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ DLST.75

3.3.6. Phát triển DLST gắn với bảo vệ môi trường. .753.3.7. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ DLST .76

3.4. Giải pháp phát triển DLST BV tỉnh Sóc Trăng .77

3.4.1. Giải pháp về quy hoạch và điều chinh quy hoạch .77

3.4.2. Giải pháp về vốn. .77

3.4.3. Giải pháp cho nguồn nhân lực du lịch. .79

3.4.4. Giải pháp về cơ chế chính sách và quản lí trên địa bàn tỉnh. .80

3.4.5. Đa dạng hóa SPDL. .81

3.4.6. Mở rộng và phát triển thị trường.84

3.4.7. Giải pháp phát triển DLST với bảo vệ môi trường.84

3.4.8. Giải pháp trong liên kết với các thành phần kinh tế khác.90

3.5. Mô tả một số dự án du lịch trên địa bàn Sóc Trăng .91

3.5.1. Dự án phát triển nguồn nhân lực cho du lịch.91

3.5.2. Dự án nâng cấp một số cụm DLST ở TP. Sóc Trăng.92

3.5.3. Dự án khu DLST Song Phụng.94

3.5.4. Dự án vùng DLST hạ lưu sông Hậu.96

3.5.5. Dự án khu DLST Hồ Bể .97

3.5.6. Dự án tuyến du lịch Kinh Ba – Côn Đảo.98

3.6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án DLST.99

3.6.1. Hiệu quả về kinh tế - xã hội. .99

3.6.2. Về tài nguyên và môi trường.100

KẾT LUẬN .101

KIẾN NGHỊ.102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .104

PHU LỤC SỐ 1

PHỤ LỤC SỐ 2

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY