Luận văn Khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ phát triển du lịch

MỤC LỤC

Danh mục các chữ viết tắt .

Danh mục các hình, bảng, bản đồ.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .I

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. II

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . III

4. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI . III

5. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.IV

6. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.IV

7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN .VI

8. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN.VI

CHƯƠNG 1. DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ - TÀI NGUYÊN . Error!

Bookmark not defined.

DU LỊCH VĂN HÓA QUAN TRỌNG .

1.1. Di sản văn hóa và du lịch văn hóa .

1.2. Di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh.

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Quan họ Bắc Ninh.

1.2.2. Phân bố các làng Quan họ Bắc Ninh .

1.2.3. Những hình thức tổ chức và diễn xướng Quan họ Bắc Ninh.

1.2.4. Các làn điệu Quan họ Bắc Ninh.

1.2.5. Ca từ Quan họ Bắc Ninh . iv

1.2.6. Những yếu tố văn hóa khác góp phần hình thành môi trường

tồn tại của văn hóa Quan họ Bắc Ninh .

1.3. Vai trò của di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh trong hoạt động dulịch.

1.3.1. Vùng văn hóa Quan họ Bắc Ninh nằm ở vị trí thuận lợi để

phát triển du lịch.

1.3.2. Di sản văn hóa Quan họ là nguồn tài nguyên du lịch quan

trọng đối với hoạt động phát triển du lịch của Bắc Ninh nói riêng và

của cả nước nói chung.

1.3.3. Những khó khăn, hạn chế của việc khai thác di sản văn hóa

Quan họ trong hoạt động du lịch.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA .

QUAN HỌ BẮC NINH PHỤC VỤ DU LỊCH

2.1. Công tác tổ chức, quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc

Ninh phục vụ du lịch.

2.1.1. Công tác quản lý, tổ chức khai thác di sản văn hóa Quan họ

phục vụ phát triển du lịch.

2.1.2. Công tác xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ và tổ

chức kinh doanh .

2.1.2.1. Cơ quan xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ.

2.1.2.2. Sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ .

2.1.2.3. Tổ chức kinh doanh sản phẩm du lịch văn hóa Quan họ. v

2.2. Thực trạng thị trường khách du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch dựa

trên các giá trị di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh Error! Bookmarknot defined.

2.2.1. Thị trường khách du lịch quốc tế .E

2.2.2. Thị trường khách du lịch nội địa.

2.2.3. Công tác xúc tiến du lịch Quan họ.

2.3. Công tác đầu tư cho Du lịch Quan họ.

2.4. Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch Quan họ.

2.5. Đánh giá .

2.5.1. Những kết quả đạt được.

2.5.2. Những vấn đề tồn tại.

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN .

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA .

QUAN HỌ PHỤC VỤ DU LỊCH.

3.1. Các căn cứ đề xuất, kiến nghị .

3.1.1. Định hướng phát triển du lịch Bắc Ninh.

3.1.2. Những vấn đề tồn tại của thực trạng khai thác di sản văn hóa

Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. vi

3.1.3. Kinh nghiệm của một số nước về khai thác di sản văn hóa

phục vụ du lịch.

3.2. Các giải pháp, kiến nghị khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh

phục vụ du lịch.

3.2.1. Về tổ chức, quản lý .

3.2.2. Về nguồn nhân lực .

3.2.3. Về đầu tư cho du lịch Quan họ .

3.2.4. Về thị trường khách du lịch Quan họ.

3.2.5. Về xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Quan họ.

3.2.6. Về xúc tiến du lịch Quan họ .

Phần 3. KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 103

PHỤC LỤC .I

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY