Luận văn Khả năng kiểm soát cảm xöc của học sinh ở một số trường THPT tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .11

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG

KIỂM SOÁT CẢM XÖC

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 16

1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 16

1.1.1 Những nghiên cứu trên thế giới về kiểm soátcảm xúc . 16

1.1.2 Những nghiên cứu ở Việt Nam về kiểm soátcảm xúc . 20

1.2 Trí tuệ cảm xúc . 22

1.2.1 Khái niệm trí tuệ cảm xúc theo kiểu thuần nănglực tâm thần . 22

1.2.2 Khái niệm trí tuệ cảm xúc kiểu hỗn hợp . 23

1.2.3 Mô hình trí tuệ cảm xúc . 25

1.3 Khả năng kiểm soát cảm xúc 31

1.3.1 Cảm xúc 31

1.3.2 Khái niệm khả năng kiểm soát cảm xúc 37

1.3.3 Các cơ chế phòng vệ tâm lý 43

1.3.4 Các mặt biểu hiện của khả năng kiểm soát mộtsố cảm xúc 45

1.4 Đặc điểm của lứa tuổi học sinh THPT 51

1.4.1 Những đặc điểm về nhận thức, trí tuệ 51

1.4.2 Đặc điểm họa động học tập của học sinh trunghọc phổ thông 53

1.4.3 Đời sống tình cảm của học sinh trung học phổthông 54

1.4.4 Đặc điểm khả năng kiểm soát cảm xúc của học

sinh trung học phổ thông 55

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kiểmsoát cảm xúc . 56

1.5.1 Những yếu tố thuộc về gia đình 56

1.5.2 Những yếu tố thuộc về nhà trường 57

1.5.3 Những yếu tố thuộc về xã hội 58

1.5.4 Những yếu tố thuộc về cá nhân 58

1.6 Biện pháp nâng cao khả năng kiểm soát cảm

xúc cho học sinh trung học phổ thông 59

Tiểu kết chương 65

Chương 2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG KIỂM

SOÁT CẢM XÖC CỦA HỌC SINH Ở MỘT SỐ

TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI .665

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1 Tổ chức nghiên cứu .66

2.2 Kết quả nghiên cứu .70

2.2.1 Khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh

THPT tại Tp.HCM 70

2.2.2 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả

năng kiểm soát cảm xúc của học sinh một số trường

THPT tại Tp.HCM 105

Tiểu kết chương 2 109

Chương 3 BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG NHẰM

NÂNG CAO KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM

XÖC CHO HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRưỜNG

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP.HCM 110

3.1 Tổ chức nghiên cứu biện pháp 110

3.2 Một số biện pháp thực nghiệm 115

3.3 Kết quả thực nghiệm .115

Tiểu kết chương 3 132

KẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ 133

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁCGIẢ 137

TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY