Luận văn Khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI TRI ÂN. 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu .7

4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu .7

5. Giả thuyết nghiên cứu .8

6. Nhiệm vụ nghiên cứu.8

7. Phương pháp nghiên cứu .9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÚ Ý VÀ CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH CỦA

TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI. 12

1.1. Lịch sử nghiên cứu về vấn đề chú ý và chú ý của trẻ MG 5-6 tuổi .12

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về vấn đề chú ý và chú ý của trẻ MG 5-6

tuổi.12

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước về vấn đề chú ý và chú ý của trẻ MG 5-6

tuổi.16

1.2. Cơ sở lý luận về chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi .19

1.2.1. Khái niệm chú ý .19

1.2.2. Khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH CỦA

TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH . 39

2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng.39

2.1.1.Mục đích yêu cầu .39

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu.39

2.1.3. Tiêu chí và thang đánh giá khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi .41

2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng về khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6tuổi.45

2.2.1. Khả năng chú ý có chủ định chung của trẻ MG 5-6 tuổi xét trên toàn mẫu .45

2.2.2. Khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi thể hiện qua từng bài tập(TCHT).474

2.2.3. Mức độ đạt từng tiêu chí chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi.49

2.2.4. Mức độ đạt được các tiêu chí chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi thể hiện qua

từng bài tập.50

2.2.5. So sánh khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi ở từng nhóm đối tượng60

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH

CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI . 70

3.1. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6tuổi.70

3.1.1. Cơ sở xây dựng biện pháp nhằm nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ

MG 5-6 tuổi.70

3.1.2. Các biện pháp nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5-6 tuổi.76

3.2. Thực nghiệm một số biện pháp nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ

MG 5-6 tuổi.82

3.2.1. Giới thiệu khái quát về tổ chức thực nghiệm .82

3.2.2. Tổ chức thực nghiệm.84

3.2.3. Phân tích kết quả thực nghiệm các biện pháp nâng cao khả năng chú ý có chủ

định của trẻ 5-6 tuổi .87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 103

1. Kết luận.103

2. Kiến nghị.104

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

PHỤ LỤC . 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY