Luận văn Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Thanh Long

MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: CƠ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ DOANH THU, CHI PHÍ VAØ XAÙC ĐÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIEÄP 11.1. Kế toán doanh thu hoạt động tiêu thụ 1 1.1.1. Kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 1.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 13 1.1.3. Kế toán thu nhập khác 151.2. Kế toán chi phí các hoạt động 17 1.2.1. Giá vốn hàng bán 17 1.2.2. Chi phí tài chính 20 1.2.3. Chi phí bán hàng 21 1.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23 1.2.5. Chi phí khác 26 1.2.6. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 28 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 322.1. Giới thiệu chung về công ty 32 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32 2.1.2Chức năng – nhiệm vụ chủ yếu 33 2.1.3. Quy mô hoạt động hiện tại 33 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 34 2.1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của công ty 362.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 37 2.2.1.Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán 37 2.2.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu 38 2.2.3. Hình thức kế toán 39 2.3. Kế toán doanh thu 44 2.3.1. Những quy định chung về kế toán doanh thu & xác định kết quả kinh doanh tại công ty 44 2.3.2. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 44 2.3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 48 2.3.4 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 51 2.3.5 Kế toán các khoản thu nhập khác 532.4 Kế toán các khoản chi phí 53 2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 53 2.4.2 Kế toán chi phí tài chính 53 2.4.3 Kế toán chi phí bán hàng 54 2.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54 2.4.5 Kế toán chi phí khác 60 2.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 612.5 Kế toán xác định kết quả 63 2.5.1 Tài khoản sử dụng 63 2.5.2 Trình tự hạch toán 632.6. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 66 2.6.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2010 672.6.2. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2011 và quý 2 năm 2011 69CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 723.1. Nhận xét 72 3.1.1. Ưu điểm 73 3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại 743.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại cộng ty TNHH TM Và DV Vận Tải Hà Thanh Long 75 3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 753.2.2. Theo dõi các khoản chi phí 75 3.2.3: Về việc áp dụng phần mềm kế toán 76 3.2.4. Phiếu thu phiếu chi 76 3.2.5. Về hình thức ghi sổ 76 3.2.6. Về việc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 773.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 78KẾT LUẬN 81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83PHỤ LỤC 84

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ DOANH THU, CHI PHÍ VAØ XAÙC ĐÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIEÄP 1

1.1. Kế toán doanh thu hoạt động tiêu thụ 1

1.1.1. Kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 1

1.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 13

1.1.3. Kế toán thu nhập khác 15

1.2. Kế toán chi phí các hoạt động 17

1.2.1. Giá vốn hàng bán 17

1.2.2. Chi phí tài chính 20

1.2.3. Chi phí bán hàng 21

1.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23

1.2.5. Chi phí khác 26

1.2.6. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 28

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI – DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 32

2.1. Giới thiệu chung về công ty 32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32

2.1.2Chức năng – nhiệm vụ chủ yếu 33

2.1.3. Quy mô hoạt động hiện tại 33

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 34

2.1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của công ty 36

2.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 37

2.2.1.Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán 37

2.2.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu 38

2.2.3. Hình thức kế toán 39

2.3. Kế toán doanh thu 44

2.3.1. Những quy định chung về kế toán doanh thu & xác định kết

quả kinh doanh tại công ty 44

2.3.2. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 44

2.3.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 48

2.3.4 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 51

2.3.5 Kế toán các khoản thu nhập khác 53

2.4 Kế toán các khoản chi phí 53

2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 53

2.4.2 Kế toán chi phí tài chính 53

2.4.3 Kế toán chi phí bán hàng 54

2.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54

2.4.5 Kế toán chi phí khác 60

2.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 61

2.5 Kế toán xác định kết quả 63

2.5.1 Tài khoản sử dụng 63

2.5.2 Trình tự hạch toán 63

2.6. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời

gian qua 66

2.6.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2010 67

2.6.2. Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2011

và quý 2 năm 2011 69

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ THANH LONG 72

3.1. Nhận xét 72

3.1.1. Ưu điểm 73

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại 74

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,chi phí

và xác định kết quả kinh doanh tại cộng ty TNHH TM Và DV Vận Tải

Hà Thanh Long 75

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 75

3.2.2. Theo dõi các khoản chi phí 75

3.2.3: Về việc áp dụng phần mềm kế toán 76

3.2.4. Phiếu thu phiếu chi 76

3.2.5. Về hình thức ghi sổ 76

3.2.6. Về việc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 77

3.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 78

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

PHỤ LỤC 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY