Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. i

DANH MỤC BẢNG. ii

DANH MỤC SƠ ĐỒ. iii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. 1

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 2

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 2

1.4. Câu hỏi nghiên cứu . 3

1.5. Phương pháp nghiên cứu. 3

1.5.1. Thiết kế nghiên cứu. 3

1.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu. 5

1.5.3. Dữ liệu nghiên cứu. 6

1.5.3.1. Dữ liệu thứ cấp. 6

1.5.3.2. Dữ liệu sơ cấp . 6

1.6. Tổng quan nghiên cứu về kế toán trách nhiệm. 6

1.6.1. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu nước ngoài . 6

1.6.2. Tổng quan tài liệu về công trình nghiên cứu trong nước. 9

1.7. Kết cấu của luận văn.12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM.13

2.1. Bản chất, vai trò của kế toán trách nhiệm .13

2.1.1. Bản chất của kế toán trách nhiệm .13

2.1.2. Vai trò của kế toán trách nhiệm.14

2.2. Phân loại kế toán trách nhiệm.15

2.3. Quan hệ kế toán trách nhiệm với tổ chức phân cấp quản lý.16

2.3.1. Tổ chức phân cấp quản lý.16

2.3.2. Mối quan hệ giữa kế toán trách nhiệm và phân cấp quản lý.19

2.4. Nội dung kế toán trách nhiệm .22

2.4.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm.222.4.1.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm.22

2.4.1.2. Xây dựng các trung tâm trách nhiệm .23

2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm.25

2.4.2.1. Dự toán trong hệ thống kế toán trách nhiệm .25

2.4.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá của trung tâm chi phí .27

2.4.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá trung tâm doanh thu.28

2.4.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá của trung tâm lợi nhuận .28

2.4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá trung tâm đầu tư.29

2.4.3. Hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm.31

2.4.3.1. Đặc điểm của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm.31

2.4.3.2. Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm.32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.36

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI - MIC.37

3.1. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Tổngcông ty .37

3.1.1. Đặc điểm tổ chức và quản lý kinh doanh ở Tổng công ty .37

3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty.37

3.1.1.2. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh.38

3.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Tổng công ty.40

3.1.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty của những năm gần đây.44

3.1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty.46

3.1.2.1. Hình thức kế toán.46

3.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán .48

3.1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng .50

3.2. Thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quânđội - MIC.52

3.2.1. Sự phân cấp quản lý tại Tổng công ty.52

3.2.2. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Tổng công ty.533.2.3. Chỉ tiêu đánh giá giữa thực tế và dự toán.57

3.2.4. Hệ thống báo cáo các trung tâm trách nhiệm .59

3.2.5. Ảnh hưởng KTTN đến cấp quản lý.60

3.3. Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty .61

3.3.1. Ưu điểm.61

3.3.2. Nhược điểm .62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.64

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH

NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC .65

4.1. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại

Tổng công ty.65

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty.66

4.2.1. Về xác định trung tâm trách nhiệm.66

4.2.2. Về chỉ tiêu đánh giá giữ thực tế và dự toán.69

4.2.3. Về hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm .71

4.2.4. Về đánh giá ảnh hưởng KTTN đến cấp quản lý.77

4.3. Kiến nghị .79

4.3.1. Về phía Tổng Công ty.79

4.3.2. Về phía Nhà nước .81

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.82

KẾT LUẬN .83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.84

PHỤ LỤC.86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY