Luận văn Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I. Khái quát về ngân hàng. 51. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng. 52. Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 62.1. Giai đoạn hệ thống ngân hàng hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung(1951-1988). 72.2.Giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. 73.Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 83.1.Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường . 83.2.Chức năng của ngân hàng thương mại : 93.2.2.Chức năng trung gian thanh toán: 103.2.3.Chức năng tạo tiền. 113.3 Các nhgiệp vụ ngân hàng thương mại 123.3.1 Nghiệp vụ tài sản nợ 123.3.1.2. Vốn huy động 123.3.1.2.Nguồn vốn đi vay. 143.3.1.3. Các nguồn vốn khác: 143.3.1.4. Vốn tự có và coi như tự có. 143.3.2.Nghiệp vụ Tài sản có. 153.3.2.1.Nghiệp vụ về ngân quỹ. 153.3.2.2. Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 153.3.2.3. Nghiệp vụ đầu tư kinh doanh khác. 163.3.2.4 - Tài sản cố định. 163.3.3 - Nghiệp vụ trung gian. 173.3.3.1- Nghiệp vụ thu chi chuyển tiền cho khách hàng. 173.3.3.2. Nghiệp vụ đại lí về chứng khoán. 183.3.3.3-Nghiệp vụ uỷ thác. 183.3.3.4 - Nghiệp vụ tư vấn về đầu tư. 184 - Vai trò của hạch toán kế toán đối với hoạt động của Ngân hàng Thương mại. 19II. Cơ chế tài chính của Ngân hàng Thương mại . 191. Cơ chế tài chính của Ngân hàng Thương mại nói chung. 192. Cơ chế tài chính của NHNo & PTNT Việt nam . 21III. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 231. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại . 231.1- Năng lực quản lý của Ngân hàng Thương mại. 231.2- Môi trường kinh doanh . 231.3- Các điều kiện về cạnh tranh . 241.4- Tỷ trọng đầu tư vào tài sản sinh lời . 241.5- Sự biến động của lãi suất. 241.6- Mức độ rủi ro tín dụng và các rủi ro khác. 242. Các khoản thu nhập của Ngân hàng Thương mại . 243. Các khoản chi phí của Ngân hàng Thương mại . 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH SỐ 7 TỈNH THANH HOÁ I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của địa phương và hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 281. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của Thanh hoá và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 282. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 302.1. Hoạt động tín dụng . 302.1.1. Về nguồn vốn. 302.1.2.Về sử dụng vốn. 342.2. Hoạt động kinh doanh đối ngoại. 372.3. Công tác kế toán thanh toán và ngân quỹ. 372.4. Các hoạt động kinh doanh khác: 38II. Thực trạng tình hình thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 391. Tình hình thu nhập của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 392. Tình hình chi phí của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 433. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 47CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, GIẢM CHI PHÍ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH SỐ 7 TỈNH THANH HOÁI. Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập cho NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 511. Mở rộng hoạt động đầu tư tín dụng, tăng cường chất lượng công tác cho vay. 512. Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ Ngân hàng và mở thêm các nghiệp vụ mới nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng. 553. Tăng cường uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng bằng nhiều biện pháp khác nhau từ đó không ngừng tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn huy động. 58II. Một số biện pháp quản lý, tiết kiệm các khoản chi phí của Ngân hàng. 59KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. Khái quát về ngân hàng. 5

1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng. 5

2. Quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 6

2.1. Giai đoạn hệ thống ngân hàng hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung(1951-1988). 7

2.2.Giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. 7

3.Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 8

3.1.Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường . 8

3.2.Chức năng của ngân hàng thương mại : 9

3.2.2.Chức năng trung gian thanh toán: 10

3.2.3.Chức năng tạo tiền. 11

3.3 Các nhgiệp vụ ngân hàng thương mại 12

3.3.1 Nghiệp vụ tài sản nợ 12

3.3.1.2. Vốn huy động 12

3.3.1.2.Nguồn vốn đi vay. 14

3.3.1.3. Các nguồn vốn khác: 14

3.3.1.4. Vốn tự có và coi như tự có. 14

3.3.2.Nghiệp vụ Tài sản có. 15

3.3.2.1.Nghiệp vụ về ngân quỹ. 15

3.3.2.2. Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 15

3.3.2.3. Nghiệp vụ đầu tư kinh doanh khác. 16

3.3.2.4 - Tài sản cố định. 16

3.3.3 - Nghiệp vụ trung gian. 17

3.3.3.1- Nghiệp vụ thu chi chuyển tiền cho khách hàng. 17

3.3.3.2. Nghiệp vụ đại lí về chứng khoán. 18

3.3.3.3-Nghiệp vụ uỷ thác. 18

3.3.3.4 - Nghiệp vụ tư vấn về đầu tư. 18

4 - Vai trò của hạch toán kế toán đối với hoạt động của Ngân hàng Thương mại. 19

II. Cơ chế tài chính của Ngân hàng Thương mại . 19

1. Cơ chế tài chính của Ngân hàng Thương mại nói chung. 19

2. Cơ chế tài chính của NHNo & PTNT Việt nam . 21

III. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 23

1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại . 23

1.1- Năng lực quản lý của Ngân hàng Thương mại. 23

1.2- Môi trường kinh doanh . 23

1.3- Các điều kiện về cạnh tranh . 24

1.4- Tỷ trọng đầu tư vào tài sản sinh lời . 24

1.5- Sự biến động của lãi suất. 24

1.6- Mức độ rủi ro tín dụng và các rủi ro khác. 24

2. Các khoản thu nhập của Ngân hàng Thương mại . 24

3. Các khoản chi phí của Ngân hàng Thương mại . 26

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH SỐ 7 TỈNH THANH HOÁ

I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của địa phương và hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 28

1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế của Thanh hoá và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 28

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 30

2.1. Hoạt động tín dụng . 30

2.1.1. Về nguồn vốn. 30

2.1.2.Về sử dụng vốn. 34

2.2. Hoạt động kinh doanh đối ngoại. 37

2.3. Công tác kế toán thanh toán và ngân quỹ. 37

2.4. Các hoạt động kinh doanh khác: 38

II. Thực trạng tình hình thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 39

1. Tình hình thu nhập của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá. 39

2. Tình hình chi phí của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 43

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá 47

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NHẬP, GIẢM CHI PHÍ,

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHNO & PTNT

CHI NHÁNH SỐ 7 TỈNH THANH HOÁ

I. Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập cho NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá . 51

1. Mở rộng hoạt động đầu tư tín dụng, tăng cường chất lượng công tác cho vay. 51

2. Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ Ngân hàng và mở thêm các nghiệp vụ mới nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng. 55

3. Tăng cường uy tín của Ngân hàng đối với khách hàng bằng nhiều biện pháp khác nhau từ đó không ngừng tăng quy mô và chất lượng nguồn vốn huy động. 58

II. Một số biện pháp quản lý, tiết kiệm các khoản chi phí của Ngân hàng. 59

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY