Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 31.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 31.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 31.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 31.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 41.1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 71.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 71.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 81.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 91.1.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 91.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 101.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 121.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 121.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 121.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 121.2.2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 131.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 141.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 171.3.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 171.3.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 181.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 181.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 181.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 191.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 211.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 221.4.4.1. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 221.4.4.2. Kế toán chi phí toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 231.5. Đánh giá sản phẩm làm dở. 241.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 251.6.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn. 251.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng. 261.6.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. 271.6.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức. 291.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 301.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 301.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 311.7.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 321.7.3.1. Kế toán chi phí sản xuất. 331.7.3.2. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 341.7.3.3. Kế toán giá thành sản phẩm. 34CHƯƠNG 2 35THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH 352.1. Đặc điểm chung của Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 352.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ của Nhà máy DETECH. 352.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 352.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy DETECH. 412.1.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ. 432.1.2. Tổ chức công tác kế toán. 462.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 462.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 472.1.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Nhà máy DETECH. 482.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 502.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH. 502.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Nhà máy DETECH. 512.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 512.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 582.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 632.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 702.2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 72CHƯƠNG 3 75HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH. 753.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH. 753.1.1. Ưu điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECh. 773.1.2. Hạn chế trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 783.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 80KẾT LUẬN 87

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3

1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 4

1.1.2. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 7

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 7

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 8

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

1.1.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9

1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 12

1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12

1.2.2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 13

1.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14

1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 17

1.3.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17

1.3.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 18

1.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 18

1.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18

1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 19

1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 21

1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 22

1.4.4.1. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22

1.4.4.2. Kế toán chi phí toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23

1.5. Đánh giá sản phẩm làm dở. 24

1.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 25

1.6.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn. 25

1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng. 26

1.6.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước. 27

1.6.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức. 29

1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 30

1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 30

1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 31

1.7.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 32

1.7.3.1. Kế toán chi phí sản xuất. 33

1.7.3.2. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 34

1.7.3.3. Kế toán giá thành sản phẩm. 34

CHƯƠNG 2 35

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH 35

2.1. Đặc điểm chung của Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 35

2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ của Nhà máy DETECH. 35

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy. 35

2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy DETECH. 41

2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ. 43

2.1.2. Tổ chức công tác kế toán. 46

2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 46

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 47

2.1.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Nhà máy DETECH. 48

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 50

2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH. 50

2.2.2. Trình tự và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Nhà máy DETECH. 51

2.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 51

2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 58

2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 63

2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 70

2.2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 72

CHƯƠNG 3 75

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY DETECH. 75

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy DETECH. 75

3.1.1. Ưu điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECh. 77

3.1.2. Hạn chế trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 78

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH. 80

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY