Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Protrade Corporation Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương

MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ixDANH MỤC CÁC BẢNG xDANH MỤC CÁC HÌNH xiDANH MỤC PHỤ LỤC xiiCHƯƠNG 1 1ĐẶT VẤN ĐỀ 11.1. Lời mở đầu 11.2. Mục tiêu nghiên cứu 21.3. Nội dung nghiên cứu 21.4. Đối tượng nghiên cứu 21.5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 31.6. Cấu trúc luận văn 3CHƯƠNG 2 4CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42.1. Cơ sở lý luận 42.1.1. Những nội dung cơ bản về chi phí sản xuất 42.1.2. Những nội dung cơ bản về giá thành sản phẩm 62.1.3. Nhiệm vụ của kế toán 82.1.4. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 82.1.4. Kỳ tính giá thành 92.1.5. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 92.1.6. Các phương pháp tính giá thành 102.1.7. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 132.1.8. Nội dung kế toán chi phí sản xuất 142.1.9. Tập hợp chi phí sản xuất 232.1.10. Đánh giá sản phẩm dở dang 252.2. Phương pháp nghiên cứu 26CHƯƠNG 3 28TỔNG QUAN 283.1. Khái quát về công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương 283.2. Tổng quan về Xí Nghiệp May Mặc Hàng Xuất Khẩu Bình Dương 303.2.1. Quy mô của Xí nghiệp 303.2.2. Mục tiêu của Xí nghiệp 323.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp 323.3. Bộ máy quản lý 333.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 333.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 353.4. Thuận lợi và khó khăn 373.4.1. Thuận lợi 373.4.2. Khó khăn 373.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 373.5.1. Tổ chức công tác kế toán 373.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận kế toán 393.5.3. Chế độ và hình thức kế toán 413.6. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2005 443.7. Mục tiêu và phương hướng tương lai 45CHƯƠNG 4 48KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 484.1. Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty 484.1.1. Những vấn đề chung 484.1.2. Mục đích và nhiệm vụ của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 494.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty 494.1.4. Kỳ tính giá thành ở công ty 504.1.5. Quy trình sản xuất ở công ty 504.1.6. Phương pháp tính giá thành 534.2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí 534.2.1. Kế toán chi phí nguyên phụ liệu trực tiếp 534.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 684.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 764.2.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 874.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty 884.3.1. Tập hợp chi phí 884.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 894.3.3. Tính giá thành sản phẩm 90CHƯƠNG 5 94KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 945.1. Kết luận 945.2. Kiến nghị 94

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix

DANH MỤC CÁC BẢNG x

DANH MỤC CÁC HÌNH xi

DANH MỤC PHỤ LỤC xii

CHƯƠNG 1 1

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1. Lời mở đầu 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3. Nội dung nghiên cứu 2

1.4. Đối tượng nghiên cứu 2

1.5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 3

1.6. Cấu trúc luận văn 3

CHƯƠNG 2 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

2.1. Cơ sở lý luận 4

2.1.1. Những nội dung cơ bản về chi phí sản xuất 4

2.1.2. Những nội dung cơ bản về giá thành sản phẩm 6

2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán 8

2.1.4. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 8

2.1.4. Kỳ tính giá thành 9

2.1.5. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 9

2.1.6. Các phương pháp tính giá thành 10

2.1.7. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

2.1.8. Nội dung kế toán chi phí sản xuất 14

2.1.9. Tập hợp chi phí sản xuất 23

2.1.10. Đánh giá sản phẩm dở dang 25

2.2. Phương pháp nghiên cứu 26

CHƯƠNG 3 28

TỔNG QUAN 28

3.1. Khái quát về công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương 28

3.2. Tổng quan về Xí Nghiệp May Mặc Hàng Xuất Khẩu Bình Dương 30

3.2.1. Quy mô của Xí nghiệp 30

3.2.2. Mục tiêu của Xí nghiệp 32

3.2.3 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp 32

3.3. Bộ máy quản lý 33

3.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 33

3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 35

3.4. Thuận lợi và khó khăn 37

3.4.1. Thuận lợi 37

3.4.2. Khó khăn 37

3.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 37

3.5.1. Tổ chức công tác kế toán 37

3.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận kế toán 39

3.5.3. Chế độ và hình thức kế toán 41

3.6. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2005 44

3.7. Mục tiêu và phương hướng tương lai 45

CHƯƠNG 4 48

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48

4.1. Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty 48

4.1.1. Những vấn đề chung 48

4.1.2. Mục đích và nhiệm vụ của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49

4.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty 49

4.1.4. Kỳ tính giá thành ở công ty 50

4.1.5. Quy trình sản xuất ở công ty 50

4.1.6. Phương pháp tính giá thành 53

4.2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí 53

4.2.1. Kế toán chi phí nguyên phụ liệu trực tiếp 53

4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 68

4.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 76

4.2.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 87

4.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty 88

4.3.1. Tập hợp chi phí 88

4.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 89

4.3.3. Tính giá thành sản phẩm 90

CHƯƠNG 5 94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94

5.1. Kết luận 94

5.2. Kiến nghị 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY