Luận văn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.vii

MỞ ĐẦU .8

CHƯƠNG 1.9

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .9

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .9

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.10

1.3. Mục đích nghiên cứu.12

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.12

1.5. Phương pháp nghiên cứu .13

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn .13

1.7. Kết cấu của luận văn.14

CHƯƠNG 2.15

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .15

2.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .15

2.1.1. Khái quát về doanh thu .15

2.1.2. Khái quát về chi phí.22

2.1.3. Khái quát về xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.26

2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .27

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .27

2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.29

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.30

2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.32

2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.36iv

2.3. Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh về mặt kế

toán quản trị.37

2.3.1. Phân loại chi phí phục vụ quá trình ra quyết định .37

2.3.2. Dự toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả .43

2.3.3. Phân tích thông tin phù hợp phục vụ việc ra quyết định .47

CHƯƠNG 3.50

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÊ TÔNG

THỊNH LIỆT .50

3.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt.50

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.50

3.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh.51

3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý .53

3.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán .56

3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh về mặt

kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt .63

3.2.1. Kế toánh doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.63

3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.66

3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.66

3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.67

3.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.68

3.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.68

3.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công

ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt dưới góc độ kế toán quản trị.69

3.3.1. Phân loại chi phí phục vụ cho việc ra quyết định .70

3.3.2. Dự toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.70

3.3.3. Phân tích thông tin phù hợp phục vụ cho việc ra quyết định .71

CHƯƠNG 4.72v

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY

DỰNG BÊ TÔNG THỊNH LIỆT .72

4.1. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt.72

1.1. Ưu Điểm .72

1.2. Nhược điểm .75

4.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt .76

4.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bê tông Thịnh Liệt.77

3.1. Giải pháp về kế toán tài chính.77

3.2. Giải pháp về kế toán quản trị.78

KẾT LUẬN .81

TÀI LIỆU THAM KHẢO .82

PHỤ LỤC .83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY