Luận văn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 1

1.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 2

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 3

1.5. Phương pháp nghiên cứu. 3

1.6. Ý nghĩa của đề tài. 4

1.7. Kết cấu của luận văn. 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNGMẠI . 5

2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh . 5

2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại . 5

2.1.2. Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

doanh nghiệp thương mại. 6

2.1.2.1. Yêu cầu quản lý doanh thu trong doanh nghiệp thương mại . 7

2.1.2.2. Yêu cầu quản lý chi phí trong doanh nghiệp thương mại . 9

2.1.2.3. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại .11

2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong

doanh nghiệp thương mại.13

2.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế

toán Việt Nam (VAS) .13

2.2.1.1. Chuẩn mực kế toán số 14 –Doanh thu và thu nhập khác.14

2.2.1.2. Chuẩn mực kế toán số 17-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .15

2.2.1.3. Chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho .17

2.2.1.4. Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung.18

2.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế

toán Việt Nam.192.2.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập.20

2.2.2.2. Kế toán chi phí.26

2.2.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh .34

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.37

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ĐIỀU

KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA.38

3.1. Tổng quan về Công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa .38

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và

Tự Động Hóa.38

3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty .39

3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.41

3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.43

3.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và

Tự Động Hóa.45

3.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty .45

3.1.5.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty.46

3.1.5.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại công ty.46

3.1.5.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty .46

3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại

công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa.48

3.2.1. Thực trạng kế toán doanh thu tại công ty.48

3.2.1.1. Đặc điểm doanh thu của công ty .48

3.2.1.2. Nội dung kế toán doanh thu tại công ty .50

3.2.2 Thực trạng kế toán chi phí tại công ty .53

3.2.2.1. Đặc điểm chi phí tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa53

3.2.2.2. Nội dung kế toán chi phí tại công ty Cp Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động

Hóa.55

3.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cp Công Nghệ Điều Khiển

và Tự Động Hóa .58CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA .61

4.1. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại công ty CP CN Điều Khiển và Tự Động Hóa .61

4.1.1. Ưu Điểm .61

4.1.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý.61

4.1.1.2 Về tổ chức kế toán.61

4.1.1.3 Về thời điểm ghi nhận và điều kiện ghi nhận doanh thu, chi phí 63

4.1.1.4. Về công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh .63

4.1.2. Nhược Điểm.63

4.1.2.1. Về phương pháp tính giá vốn xuất kho .63

4.1.2.2. Về trích lập dự phòng phải thu khó đòi.64

4.1.2.3. Về phân bổ chi phí quản lý kinh doanh(chi phí bán hàng, quản lý doanh

nghiệp).64

4.1.2.4. Về hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán áp dụng.64

4.1.2.5. Về tình hình sử dụng máy tính và phần mềm kế toán .65

4.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa .65

4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định

kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa .65

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện phương pháp tính giá xuất kho.66

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi .66

4.3.3. Giải pháp hoàn thiện việc phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho từng .68

4.3.4 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tài khoản và sổ sách.69

4.3.5. Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng phần mềm kế toán .71

4.4. Đóng góp và hạn chế của đề tài .72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.73

KẾT LUẬN .74

TÀI LIỆU THAM KHẢO .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY