Luận văn Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.

LỜI CẢM ƠN.

MỤC LỤC .I

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .VI

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN DOANH

THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH. 1

1.1. Lý do chọn đề tài . 1

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 7

1.4. Đối tượng nghiên cứu. 7

1.5. Phạm vi nghiên cứu. 8

1.6. Phương pháp nghiên cứu. 8

1.7. Kết cấu của luận văn. 9

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 10

CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH

THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANHNGHIỆP . 11

2.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 11

2.1.1. Khái niệm về doanh thu và phân loại doanh thu. 11

2.1.2. Khái niệm về chi phí và phân loại chi phí . 15

2.1.3. Kết quả kinh doanh và phân loại kết quả kinh doanh . 17

2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo yêu cầu

của kế toán tài chính . 18

2.2.1. Vai trò và yêu cầu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh

doanh phục vụ lập BCTC . 18II

2.2.2 Kế toán doanh thu theo yêu cầu của kế toán tài chính . 19

2.2.3. Kế toán chi phí theo yêu cầu của KTTC . 23

2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 25

2.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo yêu cầu

của kế toán quản trị . 26

2.3.1. Lập dự toán về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 26

2.3.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ kiểm

soát và đánh giá hoạt động của DN. 27

2.3.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ ra quyếtđịnh . 30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 31

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

THỊNH VƯỢNG CHUNG. 32

3.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung32

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 32

3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 33

3.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 34

3.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 36

3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung . 37

3.2.1. Kế toán doanh thu. 37

3.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh VượngChung. 42

3.2.3. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm

Thịnh Vượng Chung. 48

3.3. Tổng hợp kết quả điều tra phiếu khảo sát tại Công ty Cổ phầnIII

Dược phẩm Thịnh Vượng Chung. 50

3.3.1. Những ưu điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh

doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung. 50

3.3.2. Những hạn chế của kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh

tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung . 51

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 55

CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

THỊNH VƯỢNG CHUNG. 56

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung . 56

4.2. Yêu cầu cơ bản của hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung. 57

4.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh

doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung. 59

4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại Công

ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung dưới góc độ kế toán tàichính . 59

4.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung dưới góc độ kế toánquản trị . 66

4.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu,

chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm ThịnhVượng Chung . 76

4.4.1. Về phía Nhà nước. 76

4.4.2. Về phía Công ty Cổ phần Dược phẩm Thịnh Vượng Chung . 78IV

4.5. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu trong tương lai . 79

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4. 80

KẾT LUẬN. 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY