Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ . ix

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1. Lý do chọn đề tài. 1

1.2. Tình hình nghiên cứu của đề tài. 2

1.3. Mục đích, nhiệm vụ của nghiên cứu. 3

1. 3.1.Mục tiêu chung . 3

1.3.2. Mục tiêu cụ thể . 4

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 4

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu:. 4

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu:. 4

1.5. Phương pháp nghiên cứu. 5

1.6. Nội dung chi tiết . 5

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU QUẢN

TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 6

2.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị doanh nghiệp, mối quan hệ giữa

quản trị doanh nghiệp và kế toán quản trị . 6

2.1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị doanh nghiệp . 6

2.1.1.1. Khái niệm. 6

2.1.1.2.Các chức năng của quản trị doanh nghiệp. 6

2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, vai trò kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp xây lắp.8

2.2.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

theo yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp xây lắp. 8iv

2.2.1.1.Khái niệm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu

cầu của quản trị doanh nghiệp. 8

2.2.1.2. Vai trò của kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo

yêu cầu của quản trị trong doanh nghiệp xây lắp. 10

2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu của quản

trị trong doanh nghiệp xây lắp. 12

2.3.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu của quản trị trong doanh nghiệp xây lắp. 12

2.3.1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp. 12

2.3.1.2. Đặc điểm chi phí trong doanh nghiệp xây lắp. 13

2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 15

2.3.3 Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí trong xây lắp . 21

2.3.3.1. Khái quát về dự toán chi phí xây dựng . 21

2.3.3.2. Dự toán chi phí xây dựng . 24

2.3.4. Xác định chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 25

2.3.5. Phân tích thông tin phục vụ kiểm soát chi phí . 27

2.3.6 Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn . 30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 32

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO YÊU CẦU QUẢN TRỊ DOANH

NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC . 33

3.1. Tổng quan về công ty . 33

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 33

3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây. 34

3.1.3. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty. 36

3.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý công ty. 36

3.1.3.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty. 38

3.1.3.3. Quy trình quản lý sản xuất của Công ty. 38

3.1.4. Tổ chức kế toán và bộ máy kế toán tại công ty. . 41v

3.1.4.1. Bộ máy kế toán . 41

3.1.4.2. Hệ thống sổ kế toán. 43

3.1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng VĩnhPhúc. 44

3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo yêu cầu quản

trị doanh nghiệp tại công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Vĩnh Phúc. . 45

3.2.1. Phân loại chi phí và tính giá thành tại công ty . 45

3.2.2. Công tác lập dự toán chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty theo yêu cầu

quản trị doanh nghiệp . 48

3.2.3 .Kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty. 53

3.2.4. Phân tích thông tin chi phí sản xuất và giá thành phục vụ yêu cầu quản trị. 63

3.3. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo yêu

cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty. 69

3.3.1. Ưu điểm. 69

3.3.2. Tồn tại và nguyên nhân . 71

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 74

CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO YÊU CẦU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯU VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC. 75

4.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 75

4.2. Yêu cầu hoàn thiện của kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty TNHH Đầu

tư và xây dựng Vĩnh Phúc. . 75

4.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty TNHH Đầu tư và

xây dựng Vĩnh Phúc. 76

4.3.1. Hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 76

4.3.2. Hoàn thiện xây dựng định mức và dự toán. . 78vi

4.3.3. Hoàn thiện tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu

cầu quản trị doanh nghiệp . 79

4.3.4. Hoàn thiện kiểm soát quản trị chi phí. . 81

4.3.4.1. Hoàn thiện lập báo cáo chi phí . 81

4.3.4.2. Kiếm soát chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp . 85

4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp. 92

4.5. Các hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai. 94

KẾT LUẬN . 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 97

PHỤ LỤC.98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY