Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ.v

DANH MỤC BẢNG BIỂU.vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài .1

3. Phương pháp nghiên cứu đề tài . .2

4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài . .3

5. Kết cấu luận văn: . .3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂYLẮP . 4

1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến công tác kế toán .4

1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . .7

1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .14

1.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp phục vụ yêu cầu

quản trị doanh nghiệp .29

1.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiệnkhoán .34

Kết luận chương 1: .37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNHMINH .38

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Xây dựng Bình Minh .38iv

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại

công ty TNHH Xây dựng Bình Minh . . 46

2.3. Thực trạng tổ chức sử dụng thông tin về chi phí sản xuất và thành sản

phẩm xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp . . 68

2.4. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

xây lắp tại công ty TNHH Xây dựng Bình Minh . . 72

Kết luận chương 2: . .75

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY

TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH .76

3.1. Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng Bình Minh . 76

3.2. Điều kiện cơ bản thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập

hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty TNHH Xây

dựng Bình Minh . . 91

Kết luận chương 3: . . 93

KẾT LUẬN 94

Tài liệu tham khảo .95

Phụ lụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY