Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ. V

CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2. Tổng quan nghiên cứu đề tài. 2

1.3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài. 4

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 4

1.5.Câu hỏi nghiên cứu. 5

1.6.Phương pháp nghiên cứu . 5

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 6

1.8. Kết cấu của luận văn . 7

CHƯƠNG II LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂYLẮP . 8

2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 8

2.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

2.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất . 10

2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm. 15

2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế

toán tài chính . 19

2.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 19

2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất theo quy định của chuẩn mực kế toán ViệtNam . 21

2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành . 26II

2.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên phương

diện kế toán quản trị . 32

CHƯƠNG III THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG HOÀNG LỘC . 38

3.1. Khái quát chung về công ty. 38

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựngHoàng Lộc. 38

3.1.2. Đặc điểm tổ chức tại Công ty . 39

3.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 42

3.2. Thực trạng kế toán tại công ty. 46

3.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 46

3.2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng

Lộc dưới góc độ kế toán tài chính. 50

3.2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất dưới góc độ kế toán quản trị . 63

3.2.4. Thực trạng giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty . 64

CHƯƠNG IV GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LỘC. 66

4.1. Đánh giá thực trạng của công ty. 66

4.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán tại Công ty . 66

4.1.2. Những tồn tại. 67

4.2. Yêu cầu về việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm . 69

4.3. Giải pháp hoàn thiện. 72

4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới

góc độ kế toán tài chính. 72III

4.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

dưới góc độ kế toán quản trị . 79

4.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng HoàngLộc. 86

4.4.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng. 86

4.4.2. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc . 88

4.5. Những hạn chế trong khi nghiên cứu đề tài. 89

4.6. Những đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai . 90

KẾT LUẬN. 91

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY