Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ . i

DANH MỤC VIẾT TẮT . ii

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.2. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu . 3

1.3. Mục đích nghiên cứu. 4

1.4. Câu hỏi nghiên cứu . 5

1.5. Đối tượng nghiên cứu. 5

1.6. Phạm vin ghiên cứu. 6

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 6

1.8. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. 7

1.8.1. Phương pháp thu thập thông tin. 7

1.8.2. Phương pháp xử lý thông tin . 7

CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 9

2.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành . 9

2.2. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong

doanh nghiệp xây lắp.10

2.2.1. Bản chất của chi phí sản xuất .10

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất.11

2.3.Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .14

2.3.1. Bản chất của giá thành sản phẩm.14

2.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm .15

2.3.3. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây

lắp.16

2.4. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp trên góc độ kế

toán tài chính.17

2.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong doanh

nghiệp xây lắp.172.4.2. Tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán.18

2.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp .19

2.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp .20

2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trên góc độ kế

toán quản trị.21

2.5.1. Xác định các trung tâm chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp.21

2.5.2. Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí sản xuất trong doanh

nghiệp xây lắp.21

2.5.3. Báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp.27

2.5.4. Phân tích chi phí trong quan hệ với kết quả kinh doanh và lợi nhuận, ra quyết

định chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm .29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.32

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN.33

3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần VT

Vạn Xuân .33

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .33

3.1.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty.34

3.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến kế toán

chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp.35

3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của công ty.37

3.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp.39

3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại

Công ty trên góc độ kế toán tài chính .44

3.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm .44

3.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty .44

3.2.3. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất tại công ty.48

3.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.49

3.2.5. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.503.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại

Công ty trên góc độ kế toán quản trị .51

3.3.1. Xác định trung tâm chi phí tại công ty.51

3.3.2. Hệ thốngđịnh mức và phương pháp lập dự toán .51

3.3.3. Báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.54

3.3.4. Thu thập và phân tích thông tin quản trị phục vụ cho việc quản lý và ra quyết

định tại công ty .54

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.56

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI

PHÁPNHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VT VẠN XUÂN.57

4.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây

lắp tại công ty cổ phần VT Vạn Xuân.57

4.2. Những tồn tại và nguyên nhân của hạn chế về kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm xây lắp .60

4.2.1. Những tồn tại của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.60

4.2.2. Nguyên nhân.64

4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm xây lắp.65

4.4. Nguyên tắc hoàn thiện .66

4.5. Yêu cầu hoàn thiện.68

4.6. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân.69

4.6.1. Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

trên góc độ kế toán tài chính .69

4.6.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên góc độ kế

toán quản trị.74

4.7. Điều kiện để thực hiện các giải pháp.83

4.7.1. Về phía cơ quan nhà nước.83

4.7.2. Về phía doanh nghiệp.84KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.87

KẾT LUẬN .88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY