Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

Mục lục . 1

Lời nói đầu. 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài. 2

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 5

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5

1.5. Phương pháp nghiên cứu . 6

1.5.1. Phương pháp quan sát. 6

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 6

1.5.3. Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu . 7

1.6. Kết cấu của luận văn . 7

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 9

2.1. Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp. 9

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp . 9

2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp và giá thành sản phẩm xâylắp . 18

2.1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp . 20

2.2. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn

mực kế toán . 21

2.2.1. Chuẩn mực số 01. 212.2.2. Chuẩn mực số 02. 22

2.2.3. Chuẩn mực số 15. 23

2.2.4. Chuẩn mực số 16. 25

2.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan

điểm kế toán tài chính . 26

2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp . 26

2.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 26

2.3.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 27

2.3.1.3. Kế toán chi phí máy thi công . 29

2.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung . 34

2.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp . 37

2.3.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh

nghiệp xây lắp . 37

2.3.4. Phương pháp tính giá thành công trình trong doanh nghiệp xây lắp. 39

2.3.4.1. Kỳ tính giá thành . 39

2.3.4.2. Phương pháp tính giá thành . 39

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan

điểm kế toán quản trị . 42

2.4.1. Phân loại chi phí. 42

2.4.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. 42

2.4.1.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế . 44

2.4.1.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. 45

2.4.1.4. Phân loại chi phí theo thẩm quyền gia quyết định. 46

2.4.2. Định mức chi phí và dự toán chi phí. 47

2.4.3. Phân tích chệnh lệch chi phí . 54

2.4.4. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp. 56

2.4.5. Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định . 57

CHƯƠNG 3 - KẾT QỦA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

HANCORP VÀ THẢO LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 593.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành

sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng

Hancorp . 59

3.1.1. Tổng quan về công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp . 59

3.1.1.1. Tổng quan về tổ chức hoạt động quản lý. 59

3.1.1.2. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán . 61

3.1.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất thi công có ảnh hưởng đến kế toán chi phí

sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vât liệu

xây dựng HANCORP . 67

3.1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại

công ty cổ phần thiết bị và vât liệu xây dựng HANCORP theo quan điểm kế

toán tài chính. 70

3.1.2.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp . 70

3.1.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 78

3.1.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang. 79

3.1.2.4. Phương pháp tính giá thành công trình tại công ty. 81

3.1.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo

quan điểm kế toán quản trị tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng

Hancorp. 81

3.1.3.1. Phân loại chi phí chi phí và dự toán chi phí . 81

3.1.3.2. Định mức chi phí và dự toán chi phí . 83

3.1.3.3. Phân tích chênh lệnh chi phí . 84

3.1.3.4. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp. 88

3.1.3.5. Cung cấp thông tin kế toán quản trị đề ra quyết định . 89

3.2. Thảo luận về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm xây lắp tai công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp . 90

3.2.1. Đánh giá những ưu điểm . 90

3.2.2. Đánh giá những nhược điểm. 91

3.2.2.1. Dưới góc độ kế toán tài chính . 91

3.2.2.2. Dưới góc độ kế toán quản trị. 92

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGHANCORP . 94

4.1. Quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp . 94

4.1.1. Yêu cầu hoàn thiện . 94

4.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện . 95

4.2. Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây

dựng Hancorp. 97

4.2.1. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính . 97

4.2.1.1. Về mặt tổ chức luân chuyển chứng từ. 97

4.2.1.2. Hoàn thiện việc phân loại và kiểm soát nguyên liệu, vật liệu trực tiếp . 97

4.2.1.3. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 100

4.2.1.4. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 100

4.2.1.5. Hoàn thiện đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm

xây lắp. 101

4.4.2. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị. 102

4.2.2.1. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí . 102

4.2.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thu nhận, và xử lý thông tin giá thành

sản phẩm . 102

4.2.2.3. Hoàn thiện tổ chức nhận diện chi phí, phân loại chi phí sản xuất trong

công ty . 107

4.2.2.4. Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí sản xuất. 112

4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp . 115

4.3.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng. 115

4.3.2. Về phía doanh nghiệp . 116

Kết Luận . 118

Tài liệu tham khảo. 120

Danh mục mục lục . 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY