Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .I

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC VIẾT TẮT.viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.viii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1. Lý do chọn đề tài . 1

1.2. Tổng quan tài liệu. 3

1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 6

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 7

1.5. Phương pháp nghiên cứu . 7

1.6. Nội dung chi tiết. 9

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH

NGHIỆP. 10

2.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

trong các doanh nghiệp sản xuất. . 10

2.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. . 10

2.1.1.1. Chi phí sản xuất`. 10

2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 11

2.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm . 15

2.1.2.1. Giá thành sản phẩm . 15

2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 15

2.1.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 17

3.1.4. Yêu cầu, nhiệm vụ và vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm. 18iv

2.2. Những quy định trong chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán chi

phí và tính giá thành sản xuất . 19

2.2.1. Chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01) Chuẩn mực chung . 19

2.2.2. Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) Kế toán hàng tồn kho . 21

2.2.3. Chuẩn mực kế toán số 03 (VAS 03) Tài sản cố định. 23

2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và kỳ

tính giá thành sản phẩm . .25

2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .25

2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 25

2.3.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm . 26

2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 26

2.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp. 26

2.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp. 26

2.5. Kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên . 27

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 27

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 29

2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 30

2.5.4. Kế toán chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá SPDD . 32

2.5.4.1. Kế toán chi phí sản xuất. 32

2.5.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 33

2.6. Kế toán chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ. 36

2.6.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 36

2.6.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 37

2.6.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 37

2.6.4. Kế toán chi phí sản xuất. 37

2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 38

2.7.1. Tính giá thành theo phương pháp giản đơn. 38

2.7.2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số . 39v

2.7.3. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ. 39

2.7.4. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng . 40

2.7.5. Tính giá thành theo phương pháp phân bước . 41

2.7.5.1. Phương án tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm. 41

2.7.5.2. Phương án tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thànhphẩm . 42

2.7.6. Tính giá thành theo phương pháp định mức. 43

2.8. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế

toán quản trị . 44

2.8.1. Xác định chi phí sản xuất. 44

2.8.2. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất . 45

2.8.3. Lập dự toán chi phí sản xuất. 45

2.8.4. Phân tích thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục

vụ cho việc ra quyết định sản xuất kinh doanh . 46

2.8.5. Tổ chức báo cáo, phân tích và ra quyết định về chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm. 46

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 47

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI AN HƯNG. 48

3.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Sản xuất và Thương mại AnHưng. . 48

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 48

3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất

và Thương mại An Hưng. 50

3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

An Hưng . 52vi

3.1.4. Tổ chức kế toán của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng.. 55

3.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 55

3.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 57

3.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 59

3.2.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm . 59

3.3. Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất . 59

3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất và

Thương mại An Hưng . 60

3.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 60

3.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 70

3.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 81

3.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá SPDD. 88

3.4.4.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất. 88

3.4.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 88

3.5. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương

mại An Hưng . 90

3.6. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ kế toán

quản trị .92

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ

TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG . 93

4.1. Thành tựu và hạn chế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng . 93

4.1.1. Thành tựu . 93

4.1.2. Hạn chế của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An dưới góc độ tài chính96vii

4.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An

Hưng . .100

4.2.1. Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng . 100

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ tàichính. . 102

4.2.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Hưng dưới góc độ quản

trị. 112

4.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

An Hưng. 116

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 120

KẾT LUẬN. 121

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 123

PHỤ LỤC .124

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY