Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH MTV In Tài Chính

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC SƠ ĐỒ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2

1.5. Kết cấu của luận văn . 3

1.6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài . 3

CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN

XUẤT . 4

2.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong

doanh nghiệp sản xuất . 4

2.1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 4

2.1.2. Lý luận chung về giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 8

2.2 đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất . 10

2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . 10

2.2.2. Phương pháp chi phí sản xuất . 11

2.3. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh. 12

2.3.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 13

2.3.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp. 14

2.3.3. Định mức chi phí sản xuất chung. 15

2.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất . 15

2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 16iv

2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 17

2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 18

2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 19

2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 21

2.5.1. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính

hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 21

2.5.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm

hoàn thành tương đương. 22

2.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. 24

2.6. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 25

2.6.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 25

2.6.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 25

2.7. Báo cáo sản xuất . 31

2.7.1. Lập bao cao sản xuất theo phương phap binh quan. 31

2.7.2. Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước. 32

2.8. Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí và tính giá thành sản

phẩm trong việc ra quyết định. 33

2.8.1. Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong

việc định giá bán sản phẩm . 33

2.8.2. Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí và giá thành phục vụ cho việc

ra quyết định thay đổi giá bán, sản lượng, doanh thu, chi phí để tối đa hóa lợi

nhuận . 34

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN IN TÀI CHÍNH. 35v

3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý ảnh hưởng tới

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH

MTV in tài chính . 35

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 35

3.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty in tài chính ảnh hưởng tới kế

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 37

3.1.3. Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty

TNHH MTV In tài chính. 39

3.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty TNHH MTV In tài chính. 42

3.1.5. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 45

3.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty TNHH MTV In tài chính . 47

3.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở công ty TNHH MTV In tài chính . 48

3.2.2. Thực trạng xây dựng định mức chi phí sản xuất tại công ty In tài chính .49

3.2.3 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH MTV In tài chính . 49

3.2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở. 65

3.2.5. Tính giá thành sản phẩm tại công ty In tài chính. 66

3.3. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm của công ty. 68

3.3.1 Ưu điểm của công ty. 68

3.3.2 Nhược điểm. 71

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG

TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH. 76

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm tại công ty In tài chính. 76vi

4.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tập chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm tại công ty In tài chính. 77

4.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại công ty. 78

4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 78

4.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 79

4.3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung. 80

4.3.4. Hoàn thiện tính giá thành. 81

4.3.5 Về hệ thống tài khoản kế toán phục vụ cho kế toán quản trị . 88

4.3.6 về việc chi phí sản xuất tách riêng định phí và biến phí phục vụ cho việc

ra quyết định. . 91

4.3.7 hệ thống báo cáo kế toán quản trị . 91

4.4. Điều kiện thực hiện các nội dung hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty In tài chính. . 92

4.4.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng. 92

4.4.2. Về phía công ty In tài chính. 93

KẾT LUẬN. 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 95

DANH MỤC PHỤ LỤC. 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY