Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 21.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 21.2. Phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành 31.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 31.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế: 41.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 51.2.1.3 Một số cách phân loại khác: 61.2.2 Giá thành và phân loại giá thành: 71.2.2.1 Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: 71.2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: 81.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 91.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 101.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 111.5.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 111.5.1.1 Đối tượng kế toán tập hơp chi phí: 111.5.1.2 Đối tượng tính giá thành: 111.5.1.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 121.5.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghịêp hiện nay. 121.5.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 141.5.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 161.5.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 171.5.2.4 Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả: 191.5.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 201.5.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 221.5.3.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng hoàn thành tương đương: 231.5.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: 231.5.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 241.5.4.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn: 241.5.4.2 Phương pháp tính giá thành có loại trừ cho sản phẩm phụ: 251.5.4.3 Phương pháp tính giá thành phân bước. 251.5.4.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số: 251.5.4.5 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ: 26CHƯƠNG 2 282.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 282.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 282.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 342.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 402.1.3.1. Tổ chức hệ thống sản xuất. 402.1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 412.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 422.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán, 432.1.4.2. Hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng: 452.1.4.3. Một số nội dung khác liên quan đến tổ chức công tác kế toán. 462.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 482.2.1. Những đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 482.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 492.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 502.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 512.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 512.2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 582.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 612.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 672.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 672.2.7. Tính giá thành sản phẩm. 70CHƯƠNG 3 733.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói tiêng tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 733.1.1. Ưu điểm. 733.1.2. Những hạn chế. 753.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 78KẾT LUẬN 81

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành 3

1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3

1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế: 4

1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 5

1.2.1.3 Một số cách phân loại khác: 6

1.2.2 Giá thành và phân loại giá thành: 7

1.2.2.1 Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành: 7

1.2.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán: 8

1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 9

1.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 10

1.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11

1.5.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 11

1.5.1.1 Đối tượng kế toán tập hơp chi phí: 11

1.5.1.2 Đối tượng tính giá thành: 11

1.5.1.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 12

1.5.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghịêp hiện nay. 12

1.5.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 14

1.5.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 16

1.5.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 17

1.5.2.4 Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả: 19

1.5.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 20

1.5.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 22

1.5.3.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng hoàn thành tương đương: 23

1.5.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: 23

1.5.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 24

1.5.4.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn: 24

1.5.4.2 Phương pháp tính giá thành có loại trừ cho sản phẩm phụ: 25

1.5.4.3 Phương pháp tính giá thành phân bước. 25

1.5.4.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số: 25

1.5.4.5 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ: 26

CHƯƠNG 2 28

2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 28

2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 34

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 40

2.1.3.1. Tổ chức hệ thống sản xuất. 40

2.1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 41

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 42

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán, 43

2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng: 45

2.1.4.3. Một số nội dung khác liên quan đến tổ chức công tác kế toán. 46

2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 48

2.2.1. Những đặc điểm của đơn vị ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 48

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 49

2.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 50

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 51

2.2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 51

2.2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 58

2.2.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 61

2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 67

2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 67

2.2.7. Tính giá thành sản phẩm. 70

CHƯƠNG 3 73

3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói tiêng tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 73

3.1.1. Ưu điểm. 73

3.1.2. Những hạn chế. 75

3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. 78

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY