Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.1

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.3

1.3 Mục tiêu nghiên cứu.4

1.4 Các câu hỏi nghiên cứu .5

1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.5

1.6Phương pháp nghiên cứu.5

1.6.1. Phương pháp tiếp cậnthông tin .5

1.6.2. Phương pháp thu thập dữ liệu .6

1.6.3. Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu .6

1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.6

1.8 Kết cấu của luận văn.7

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

XÂY LẮP.9

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.9

2.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh

nghiệp xây lắp.11

2.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp .11

2.2.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây

lắp.17

2.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.18

2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành trong các

doanh nghiệp xây lắp .20

2.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .20

2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp.21

2.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

sản phẩm.21

2.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .22

2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp .22

2.4.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp .222.5 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây

lắp dưới góc độ kế toán tài chính.23

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .23

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .25

2.5.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.27

2.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung .29

2.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .32

2.5.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp.32

2.5.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp .34

2.5.8. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán:.37

2.6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây

lắp dưới góc độ kế toán quản trị.37

2.6.1. Phân loại chi phí sản xuất.37

2.6.2 Lập dự toán chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm .39

2.6.3 Báo cáo phân tích ra quyết định chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.45

CHƯƠNG 3THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY

HỒ.49

3.1Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ.49

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty đầu tư và xây lắp Tây Hồ .49

3.1.2Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty .53

3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toántại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Tây

Hồ.57

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán .57

3.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán.58

3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán. .58

3.3 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ dưới góc độ kế toán tài chính .59

3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty.59

3.3.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành tại Công ty .61

3.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. .61

3.3.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.623.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

dưới góc độ kế toán quản trị.74

3.4.1 Lập dự toán chi phí sản xuất.74

CHƯƠNG 4THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC GIẢI PHÁP ĐỀ

XUẤT VÀ KẾT LUẬN.81

4.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ.81

4.1.1.Về công tác tổ chức kế toán.81

4.1.2 Về hệ thống chứng từ, tài khoản sử dụng.82

4.1.3. Dưới góc độ kế toán tài chính.83

4.1.4 Dưới góc độ kế toán quản trị .87

4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ.87

4.2.1 Dưới góc độ kế toán toán tài chính .88

4.2.1.1 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .88

4.2.1.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp .89

4.2.1.3 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công.90

4.2.1.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung.91

4.2.2. Hoàn thiện dưới góc độ kế toán quản trị .91

4.2.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phísản xuất .92

4.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán.93

4.2.2.3. Hoàn thiện các trung tâm trách nhiệm.94

KẾT LUẬN.100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY