Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đại Kim

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 2

1.4. Kết cấu của luận văn . 2

1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu . 3

1.6. Phương pháp nghiên cứu . 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CÔNG NGHIỆP . 7

2.1. Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến kế toán chi phí sản xuất

và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 7

2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . 7

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 9

2.1.3. Khái niệm giá thành sản phẩm . 12

2.1.4. Phân loại giá thành sản phẩm. 13

2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 15

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 15

2.2.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm . 15

2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 16

2.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp . 17

2.3.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp. 17

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chuẩn mực kế

toán Việt Nam. 18

2.4.1. Chuẩn mực số 01. 182.4.2. Chuẩn mực số 02. 20

2.4.3. Chuẩn mực số 16. 23

2.5. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tàichính. 24

2.5.1. Kế toán chi phí sản xuất. 25

2.5.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 30

2.5.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh

nghiệp sản xuất. 30

2.5.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 32

2.6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán quảntrị. 34

2.6.1. Phân loại chi phí. 34

2.6.2. Định mức chi phí. 40

2.6.3. Dự toán chi phí sản xuất . 42

2.6.4. Phân tích biến động chi phí. 44

2.6.5. Báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm . 47

2.7. Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định . 50

2.7.1. Mối quan hệ giữa các loại chi phí . 50

2.7.2. Phân tích điểm hòa vốn trong tiêu thụ. 52

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI

PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ

PHẦN ĐẠI KIM. 53

3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đại Kim. 53

3.1.1. Tổng quan về tổ chức hoạt động quản lý của Công ty CP Đại Kim . 53

3.1.2 .Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty cổ phầnĐại Kim . 56

3.1.3. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đại Kim. 57

3.2. Phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

tại Công ty cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán tài chính . 60

3.2.1. Thực trạng việc vận dụng các quy định kế toán. 60

3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất. 61

3.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, tính và kết

chuyển giá thành sản phẩm. 683.3. Phân tích thực trạng kế toán chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm

tại công ty Cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán quản trị . 72

3.3.1. Phân loại chi phí. 72

3.3.2. Xác định chi phí . 73

3.3.3. Định mức chi phí. 74

3.3.4. Dự toán chi phí . 75

3.3.5. Báo cáo quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ

phần Đại Kim. 76

3.3.6. Phân tích chi phí phục vụ cho việc ra quyết định. 77

CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM . 79

4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất

và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim. 79

4.1.1. Các kết luận . 79

4.1.2. Các phát hiện . 81

4.2. Triển vọng và quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim. 83

4.2.1. Triển vọng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

tại công ty cổ phần Đại Kim. 83

4.2.2. Quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim. 84

4.3. Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim. 85

4.3.1. Giải pháp theo góc độ Kế toán tài chính . 85

4.3.2. Giải pháp theo góc độ Kế toán quản trị. 89

4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp . 97

4.4.1. Về phía nhà nước . 97

4.4.2. Về phía doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY