Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1 . 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài . 2

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu. 2

1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

1.2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu. 3

1.4. Phương pháp nghiên cứu . 3

1.5. Kết cấu luận văn. 4

CHƯƠNG 2 . 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT . 5

2.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất . 5

2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . 5

2.1.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm . 6

2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6

2.1.4. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong

doanh nghiệp sản xuất . 7

2.1.5. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8

2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chế độ kế

toán hiện hành . 8iv

2.2.1. Nguyên tắc kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 9

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chế độ kế toán

hiện hành. 12

2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế

toán quản trị . 20

2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất dưới góc độ kế toán quản trị . 20

2.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị. 23

2.3.3. Xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sản xuất. 24

2.3.4. Phương pháp xác định chi phí sản xuất cho các đối tượng chịu chi phí . 29

2.3.5. Phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí . 32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 38

CHƯƠNG 3 . 39

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ

ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC). 39

3.1. Tổng quan về Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) . 39

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty . 39

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 40

3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty . 41

3.1.4. Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. 44

3.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 47

3.2. Thực trạng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy

biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) . 54

3.2.1. Đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm . 54v

3.2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến

áp tại công ty từ góc độ kế toán tài chính . 54

3.2.3. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công

ty dưới góc độ kế toán quản trị. 91

3.3. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC). 98

3.3.1. Ưu điểm. 98

3.3.2. Tồn tại . 102

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 105

CHƯƠNG 4 . 106

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN

ĐÔNG ANH (EEMC) . 106

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC). 106

4.2. Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm. 107

4.3. Kiến nghị một số giải pháp . 108

4.3.1. Dưới góc độ kế toán tài chính. 108

4.3.2. Dưới góc độ kế toán quản trị . 114

4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp . 120

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 122

KẾT LUẬN CHUNG . 123

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY