Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Khách Sạn Kim Liên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .viii

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

1.1 Lý do chọn đề tài . 1

1.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu. 2

1.2.1. Mục đích nghiên cứu: . 2

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu . 2

1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu: . 3

1.3 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 3

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu. 3

1.4.Tổng quan nghiên cứu. 4

1.4.1. Các công trình nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất phục vụ quản trị

doanh nghiệp ở Việt Nam . 4

1.4.2 Các công trình nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất trong doanh

nghiệp khách sạn. 6

1.4.3 Kết luận rút ra từ các công trình đã nghiên cứu . 8

CHƯƠNG II CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN

XUẤT THEO YÊU CẦU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP . 9

2.1. Quản trị doanh nghiệp và nhu cầu thông tin cho quản trị doanhnghiệp. 9

2.1.1. Các chức năng quản trị doanh nghiệp . 9

2.1.2. Nhu cầu thông tin chi phí và giá thành cho quản trị doanh nghiệp. 11

2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp . 13iv

2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất. 15

2.2.2 Đối tượng hạch toán chi phí và kỳ hạch toán chi phí. 22

2.2.3 Các phương pháp kế toán chi phí . 24

2.3 Dự toán chi phí kinh doanh . 27

2.3.1 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27

2.3.2 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp . 27

2.3.3 Dự toán chi phí sản xuất chung . 27

2.3.4 Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 28

2.4 Báo cáo bộ phận. 28

CHƯƠNG III THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN KIM LIÊN. 30

3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Kim

Liên có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm . 30

3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 30

3.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn. 32

3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Khách sạn Kim Liên

. 33

3.1.4 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại Khách sạn. 36

3.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại

Khách sạn Kim Liên . 37

3.2.1 Đặc điểm chi phí và phân loại chi phí sản xuất tại Khách sạn Kim Liên. 37

3.2.2 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . 39

3.2.3 Kế toán chi phí sản xuất . 40

3.2.4 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 44

3.3 Tính giá thành sản phẩm . 44v

3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 44

3.3.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm . 44

3.3.3 Tính giá thành dịch vụ. 44

3.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản

trị doanh nghiệp . 45

3.5 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch

vụ tại Khách sạn Kim Liên . 45

3.5.1. Ưu điểm. 45

3.5.2 Những tồn tại. 46

CHƯƠNG IV HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI KHÁCH SẠN KIM LIÊN. 50

4.1 Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản

xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị tại Khách sạn KimLiên . 50

4.2 Các yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện. 51

4.2.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại

Khách sạn Kim Liên . 51

4.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ

theo yêu cầu quản trị tại Khách sạn Kim Liên. 52

4.2.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ

tại Khách sạn Kim Liên . 52

4.3. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành dich

vụ trong Khách sạn Kim Liên . 55

4.3.1 Xây dựng mô hình kế toán quản trị tại Khách sạn Kim Liên. 55

4.3.2. Xây dựng định mức chi phí . 57

4.3.3. Hoàn thiện phương pháp xây dựng dự toán chi phí sản xuất . 57

4.3.4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị chi phí sản xuất và tính giá thànhvi

sản phẩm. 61

4.4 Điều kiện để thực hiện các giải pháp . 64

4.4.1 Điều kiện của nhà nước. 64

4.4.2 Đối với Khách sạn Kim Liên. 65

KẾT LUẬN. 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 68

PHỤ LỤC. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY